Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22064/SGA, 7 juli 2021, schorsing
Uitspraakdatum:07-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/22064/SGA

           

Betreft [Klager]

Datum 7 juli 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van de directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de beslissing de invoer van klagers PlayStation 2 (hierna: PS2) te weigeren.

 

De beklagcommissie bij de PI Zwolle heeft op 28 juni 2021 het beklag gegrond verklaard (Z1-2021-126).

 

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak.

 

De voorzitter heeft klager in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het schorsingsverzoek te reageren. Daarnaast heeft de voorzitter kennisgenomen van het beroepschrift.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beroep is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

 

Verzoeker verzoekt om schorsing van de uitspraak van de beklagcommissie, omdat gegrondverklaring van klagers beklag naar verzoekers mening in strijd is met het bepaalde bij artikel 4.5.1.1. van de in de PI Zwolle geldende huisregels.

 

De voorzitter overweegt als volgt. Uit de voorhanden zijnde informatie volgt dat de Sony PS2 van verzoeker, met serienummer SCPH-50004, de mogelijkheid heeft DVD’s af te spelen. Daarmee is, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, voldoende aannemelijk dat de invoer van voornoemde PS2 in strijd is met de in de PI Zwolle geldende huisregels. Gelet hierop zal de voorzitter het verzoek toewijzen en de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie schorsen met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beroepscommissie op het onderliggende beroep heeft beslist.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beroepscommissie op het onderliggende beroep heeft beslist.

 

Deze uitspraak is op 7 juli 2021 gegeven door mr. R.H. Koning, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven