Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1640/SGA, 4 juli 2007, schorsing
Uitspraakdatum:04-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1640/SGA

betreft: [klager] datum: 4 juli 2007

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie De Geerhorst te Sittard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie d.d. 26 juni 2007, inhoudende een wijziging van de categorie op de
registratiekaart behorende tot het penitentiair dossier van verzoeker.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 26 juni 2007 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 2 juli 2007.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij nog maar zes maanden in detentie hoeft te blijven en dat de wijziging van de categorie op zijn registratiekaart hem moeilijkheden bezorgt bij iedere overplaatsing of verlofaanvraag. Verzoeker wil graag dat deze fout
wordt opgeheven.

De directeur heeft het volgende naar voren gebracht. De wijziging van de categorie op de registratiekaart betreft slechts een technische verandering. De indeling is slechts gebaseerd op strafrestant en bestaat thans nog maar uit twee categorieën,
namelijk A+ en C. De categorie-indeling wordt aangeleverd door de rechtbank en door de afdeling bevolking van de inrichting slechts verwerkt. De indeling op zichzelf brengt geen enkel nadeel voor de gedetineerde met zich mee nu het slechts gaat om een
indeling op basis van strafrestant. Het betreft hier geen beslissing van de directeur.

2. De beoordeling
In het midden kan blijven wat door klager en de directeur is aangevoerd. De wijzigingen op de registratiekaart worden doorgevoerd door medewerkers van de inrichting. In beginsel kan handelen van deze medewerkers worden toegerekend aan de directeur. Nu
evenwel een wijziging in de bedoelde categorie op de registratiekaart geschiedt in opdracht van het openbaar ministerie en de directeur gehouden is aan die opdracht gevolg te geven, is bij een dergelijke wijziging slechts sprake van een
uitvoeringshandeling.
Deze uitvoeringshandeling kan – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – niet worden aangemerkt als een beslissing ex artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Verzoeker kan daarom niet worden ontvangen in zijn verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 juli 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven