Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1909/SGA, 24 juli 2007, schorsing
Uitspraakdatum:24-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07 /1909/SGA

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2007

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie, inhoudende dat hem tijdens zijn verblijf in een strafcel niet wordt toegestaan
zijn studieboeken onder zich te houden.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 28 juni 2007 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 24 juli 2007.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij inmiddels al langer dan drie weken in een strafcel verblijft in verband met zijn weigering om mee te werken aan een plaatsing in een meerpersoonscel. Hij mag diverse boeken in de strafcel hebben maar studieboeken
worden hem geweigerd. Verzoeker heeft om die studieboeken verzocht omdat hij in augustus een examen heeft. Verzoeker acht de beslissing van de directeur onredelijk omdat de directeur feitelijk verzoekers studie gebruikt als dwangmiddel om verzoeker mee
te laten werken aan een plaatsing in een meerpersoonscel.

De directeur heeft het volgende naar voren gebracht. Verzoeker verblijft in een strafcel omdat hij weigert mee te werken aan een plaatsing in een meerpersoonscel. In de locatie geldt voor het verblijf in een strafcel het volgende. “Persoonlijke
bezittingen zijn niet toegestaan tijdens het verblijf in een straf- of afzonderingscel.” Dit is een in de inrichting geldende algemene regel die is opgenomen in het handboek met procesbeschrijvingen, instructies en protocollen. Verzoeker vraagt zijn
studieboeken, die zijn eigendom zijn, onder zich te mogen houden. Dit is op grond van die hiervoor genoemde algemene regel niet toegestaan.

2. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de directeur is vast komen te staan dat er in dit geval geen sprake is van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Verzoeker vraagt immers om schorsing van de werking van een voor alle in de inrichting
verblijvende gedetineerden geldende algemene regel. Om die reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 juli 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven