Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1870/SGA, 19 juli 2007, schorsing
Uitspraakdatum:19-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1870/SGA

Betreft: [klager] datum: 19 juli 2007

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. H.J. Bettink, advocaat te
Haarlem, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de Gevangenis Lelystad DCL.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting d.d. 9 juli 2007, inhoudende – voor zover hier van belang -:
a. de oplegging van een disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel voor de duur van vijf dagen, ingaande op 9 juli 2007 en eindigende op 14 juli 2007, wegens het frauderen met een urinecontrole,
b. de maatregel dat verzoekers functie als afdelingsreiniger wordt beëindigd.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 16 juli 2007 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 18 juli 2007.
Blijkens een schriftelijke mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij voormelde inrichting d.d. 18 juli 2007 zal de klacht vooralsnog niet in behandeling worden genomen daar deze is teruggezonden naar verzoeker zodat verzoeker de klacht
eerst kan bespreken met het afdelingshoofd.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Namens verzoeker is aangevoerd dat verzocht wordt de beslissing van 9 juli 2007 te schorsen in die zin dat verzoeker wordt hersteld in zijn functie als afdelingsreiniger.

Uit de inlichtingen van de directeur komt onder meer het volgende naar voren. Verzoeker is tengevolge van de hem op 9 juli 2007 opgelegde sanctie uit zijn functie als afdelingsreiniger gezet. De baan van afdelingsreiniger is een zogenaamde
privilegebaan
die dient te worden verdiend en behouden door onbesproken gedrag. In het geval van verzoeker is daarvan geen sprake meer.

2. De beoordeling
Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is het fungeren als afdelingsreiniger een privilege. Indien beslist wordt dat de daaraan verbonden werkzaamheden niet meer mogen worden verricht naar aanleiding van een disciplinaire straf zoals omschreven
onder a kan daartegen niet met vrucht een schorsingsverzoek worden ingediend. Het verzoek dient daarom te worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J. Lamens, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 19 juli 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven