Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22007/SGA, 2 juli 2021, schorsing
Uitspraakdatum:02-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          21/22007/SGA

    

           

Betreft Verzoeker

Datum 2 juli 2021

 

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van Verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de locatie Roermond (hierna: de directeur) heeft op 29 juni 2021 aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, vanwege het veroorzaken van een brandalarm, ingaande op 29 juni 2021 om 11:35 uur en eindigend op 2 juli 2021 om 11:35 uur.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Verzoeker voert aan dat de brandmelder is afgegaan omdat hij een cake aan het bakken was in de magnetron in zijn cel. Verzoeker geeft aan dat het een ongelukje was. Verzoeker vindt het niet redelijk dat het een keer mis is gegaan en dat hij daar meteen voor wordt gestraft. Verzoeker geeft aan dat hij ook de gevolgen van deze straf niet redelijk vindt nu hij ook zijn arbeid zal verliezen door deze straf.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat de directeur verzoeker verantwoordelijk houdt voor het veroorzaken van een brandalarm als gevolg van ernstige rookontwikkeling op zijn cel. De directeur geeft aan dat verzoeker verklaard heeft dat hij vergeten was dat hij een cake in de magnetron aan het bereiden was. De directeur geeft aan dat verzoeker uiterst onzorgvuldig gehandeld heeft door eten in de magnetron te bereiden en vervolgens te vergeten. De directeur geeft aan dat de rookontwikkeling dusdanig ernstig was dat verzoekers cel in de avonduren moest worden ontruimd en dat verzoeker met zijn celgenoot elders ondergebracht moest worden.

De voorzitter overweegt dat verzoeker heeft aangegeven dat het een ongelukje was en dat onweersproken is dat het brandalarm niet opzettelijk is afgegaan. De voorzitter acht het aannemelijk dat het bereiden van eten in de magnetron een keer mis kan gaan zonder dat er sprake is van onzorgvuldigheid. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter heeft verzoeker in dit geval dan ook niet opzettelijk dan wel vermijdbaar gehandeld. Gelet op de Landelijke Sanctiekaart 2019 had de directeur in dit geval met een waarschuwing kunnen volstaan. Nu de directeur geen bijzondere feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die een afwijking van voormeld sanctiebeleid zouden kunnen rechtvaardigen, heeft de directeur de beslissing tot oplegging van de bestreden disciplinaire straf naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet in redelijkheid kunnen nemen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal met onmiddellijke ingang worden geschorst tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

 

Deze uitspraak is op 2 juli 2021 gegeven door mr. M. Keppels, voorzitter, bijgestaan door

mr. M.S. Ferenczy, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven