Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1284/GA, 27 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1284/GA

betreft: [klager] datum: 27 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 april 2007 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet toelaten van klagers bezoeker op 23 maart 2007.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De bezoeker heeft het verzoek om hem te fouilleren niet geweigerd. Hij heeft slechts verzocht om een stoel. Dit was geen onredelijk verzoek en had tot oplossing van het probleem kunnen leiden.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klagers bezoeker heeft niet kunnen of willen voldoen althans niet voldaan aan de van hem verlangde medewerking aan zijn fouillering alvorens tot de inrichting te worden toegelaten. Daarop is die bezoeker de toegang tot de inrichting geweigerd. Hoewel
deze weigering in zijn effect klager wel raakt, kan niettemin niet gesproken worden van een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing, zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, Pbw, waaartegen beklag openstaat. Dit leidt tot de
navolgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 27 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven