Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1177/GB, 24 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1177/GB

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 mei 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen Nieuw Vosseveld te Vught, hierna het jovo-h.v.b. te Vught, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 december 2006 gedetineerd. Vanuit het h.v.b. De Geerhorst te Sittard is hij op 23 maart 2007 overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. te Vught.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Het is voor het bezoek van klager, in het bijzonder voor zijn ernstig zieke achtjarige nichtje, moeilijk tot onmogelijk hem in Vught te komen bezoeken. Sittard was wat dat betreft veel gunstiger. Bovendien had hij zijn draai in Sittard gevonden. Hij
stond positief in zijn detentie en maakte er het beste van. In Vught is het allemaal anders. Hij voelt zich ongelukkig en verblijft tussen allemaal “klein jong” op de afdeling. Klager weet wel dat hij zelf ook nog jong is, maar is qua volwassenheid
veel
verder dan zijn lotgenoten. Klager wil graag van zijn jovo-status af en wil dan graag terug naar Sittard.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager valt qua leeftijd in de categorie gedetineerden van wie een eerste indicatiestelling jovo uitgebracht dient te worden. Op 26 februari 2007 is deze indicatiestelling afgenomen en daarbij scoorde klager een tekortkoming op het onderdeel
first-offender. Naar aanleiding daarvan is ervoor gekozen om klager te selecteren voor een jovo-h.v.b.. Voor gedetineerden uit de regio Limburg is het jovo-h.v.b. te Vught het dichtstbijzijnde jovo-h.v.b..
Wat de aangevoerde bezoekmoeilijkheden betreft heeft de selectiefunctionaris opgemerkt dat een medische onderbouwing ontbreekt, zodat het gestelde met betrekking tot klagers nichtje niet kan worden gecontroleerd. Voor zover sprake is van geldgebrek om
klager in Vught te komen bezoeken, kan een verzoek worden gericht aan de gemeentelijke sociale dienst om bijzondere bijstand. Overigens brengt een detentie nu eenmaal ongemak voor het bezoek met zich.
Klager geeft aan zijn detentie in Sittard positief te hebben ingevuld. Naar het oordeel van de selectiefunctionaris hangt dit niet zo zeer samen met de inrichting, maar veeleer met de persoon van de gedetineerde zelf. Als klager dat wil, kan hij zijn
detentie dus ook in Vught op een positieve manier invullen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, in afwachting van het vonnis in eerste aanleg, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (verder: de Regeling) worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst
die
ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële
Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de
leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt
indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16, aanhef en onder b, van de Regeling, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers
indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming in de zin van de Regeling heeft voor wat betreft het feit dat hij first-offender is. Dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling.

4.4. Tegen de achtergrond van het vorenstaande komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd, is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen. Hierbij is in aanmerking genomen dat het jovo-h.v.b. in Vught het dichtstbijzijnde jovo-h.v.b. is voor
gedetineerden ut de regio Limburg.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 24 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven