Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1212/GB, 24 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1212/GB

Betreft: [klager] datum: 24 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) te Den Haag of Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 21 maart 2007 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden naar een h.v.b. in de omgeving van de woonplaats(en) van zijn bezoekers. Voor zijn bezoekers, te weten zijn vriendin, zijn moeder en een oom, is het om medische redenen erg moeilijk om hem in Zwaag te bezoeken.
Zijn
vriendin kan met haar baby slechts zeer moeizaam per openbaar vervoer reizen en raakt daar erg vermoeid van. Klagers moeder kan helemaal niet met openbaar vervoer reizen en is aangewezen op klagers oom. Die oom kan slechts zeer sporadisch naar Zwaag
komen omdat hij nierpatiënt is en wekelijks dient te spoelen. Klager vraagt om een beetje begrip van de kant van justitie. Overigens zitten er in Zwaag veel mensen gedetineerd die worden vervolgd door het openbaar ministerie te Den Haag. De door de
selectiefunctionaris aangevoerde reden klopt daarom niet. Klagers raadsman heeft nog aangevoerd dat de beroepscommissie desgewenst bij de huisarts van één van klagers bezoeksters kan informeren naar de medische situatie. De arts heeft aangegeven niet
bevoegd te zijn om die informatie aan klagers raadsman te geven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar Scheveningen of Alphen aan den Rijn. Dit verzoek is afgewezen omdat klager is gedetineerd voor het arrondissementsparket Haarlem en om die reden in een h.v.b. verblijft dat in de omgeving van het parket van
insluiting staat. In een enkel geval wordt van deze regel afgeweken. Aan klager is te kennen gegeven dat, indien er een nadere medische onderbouwing wordt verstrekt omtrent de gezondheidsproblemen van klagers bezoek, de selectiefunctionaris het verzoek
andermaal wil beoordelen. Een dergelijke onderbouwing ontbreekt. Hoewel de selectiefunctionaris erkent dat het voor klagers vriendin en zijn familie lastig is om hem te bezoeken in Zwaag, is er vooralsnog onvoldoende aanleiding om hem over te
plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie overweegt daarbij dat, nu
een nadere schriftelijke onderbouwing van de medische problemen bij klagers bezoekers ontbreekt, de selectiefunctionaris vooralsnog het belang van een ongestoorde rechtsgang zwaarder heeft kunnen laten wegen dan klagers persoonlijke belang bij bezoek.
Aan hetgeen namens klager is aangevoerd dat de beroepscommissie zelfstandig nadere medische gegevens van één van klagers bezoekers zou moeten opvragen, moet worden voorbijgegaan, nu medische gegevens moeten worden verstrekt door degene die stelt dat
die
(medische) gegevens bij de belangenafweging meegewogen dienen te worden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 24 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven