Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0882/TB, 14 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/882/TB

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 8 maart 2007 van de Staatssecretaris van Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 juli 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Overijssel te Zwolle, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. N.A. Heidanus, en namens de Staatssecretaris [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager te plaatsen in een locatie van FPC De Rooyse Wissel (hierna: de Rooyse Wissel).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 15 december 2004 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met aftrek en ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klager is op 5 oktober 2006
gehoord over het voornemen van de Minister van Justitie om hem te plaatsen in een locatie van de Rooyse Wissel te Oostrum. Op 12 oktober 2006 heeft de Minister van Justitie besloten klager daarin te plaatsen. Vervolgens heeft de Staatssecretaris op 8
maart 2007 beslist klager te plaatsen in een locatie van de Rooyse Wissel; daarbij is aangegeven dat de beslissing van 12 oktober 2006 is vervallen. Klager is op 20 maart 2007 geplaatst in de Rooyse Wissel te Venray.

3. De standpunten
Klager is het niet eens met feit dat hem tbs is opgelegd. Het liefst wil hij worden opgenomen in een GGZ-afdeling, maar daar gaat de beroepscommissie niet over.
Klager heeft op zich geen bezwaar tegen plaatsing in de Rooyse Wissel. Zijn beroep ziet uitsluitend op het feit dat hij in Venray is geplaatst en niet, zoals hem destijds was gezegd, in een locatie van de Rooyse Wissel in Maastricht. Zijn familie woont
in Maastricht en kan hem vanwege gezondheidsproblemen en de afstand in Venray minder goed bezoeken dan in Maastricht. Klager ondervindt verder veel problemen in Venray. Klager handhaaft zijn beroep omdat hij alles gedaan wil hebben om een einde te
maken
aan zijn verblijf in Venray. Hij heeft de plaatsingsbeslissing eind maart 2007 uitgereikt gekregen en heeft direct beroep ingesteld. Zijn passantengeld moet overgemaakt worden naar zijn rekeningnummer, opdat zijn ouders de huur, gas en water,
verzekeringen en belastingen kunnen betalen.

De Staatssecretaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager kan niet in zijn beroep worden ontvangen, omdat dit niet tijdig is ingediend.
Als anders wordt beslist, dan geldt dat aan de oplegging van de tbs een onherroepelijke uitspraak van de rechter ten grondslag ligt. Door plaatsing van klager in Venray is zoveel als mogelijk tegemoet gekomen aan de wens van klager tot plaatsing in de
buurt van zijn familie. Plaatsing in de locatie van de Rooyse Wissel te Maastricht is niet mogelijk, omdat dit een longstayvoorziening betreft en klager geen longstayindicatie heeft.
Het beroep zal derhalve niet-onvankelijk dan wel ongegrond zijn.

4. De beoordeling
Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft klager tijdig beroep ingesteld, nu niet is gebleken dat de datum van uitreiking van de bestreden beslissing is geregistreerd en een te laat indienen van het beroep, zoals aangevoerd door de
Staatssecretaris
dus niet kan worden vastgesteld.

Klager kan echter om de volgende redenen niet in zijn beroep worden ontvangen.

Klagers standpunt dat hem ten onrechte tbs is opgelegd, valt immers buiten de reikwijdte van de onderhavige procedure. Klager heeft de mogelijkheid zijn bezwaren tegen het verlengen van de tbs voor te leggen aan de rechter die over de verlenging
daarvan
beslist.
In de onderhavige procedure gaat het uitsluitend om bezwaren tegen de beslissing van de Staatssecretaris tot plaatsing van klager in een tbs-inrichting, in dit geval de Rooyse Wissel. Klagers beroep ziet niet op de beslissing om hem in de Rooyse Wissel
te plaatsen, maar uitsluitend tegen zijn plaatsing in Venray. Het is echter niet de Staatssecretaris, maar het hoofd van de Rooyse Wissel die heeft beslist in welke locatie van die inrichting klager is geplaatst. Daartegen staat geen beroep (of beklag)
open.

De beroepscommissie heeft voorts geen wettelijke bevoegdheid te treden in het beleid van de Staatssecretaris inzake het overmaken van een passantenvergoeding.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. F.A.M. Kortmann en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 14 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven