Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1207/GB, 16 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1207/GB

Betreft: [klager] datum: 16 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 6 februari 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Geerhorst te Sittard. Op 5 april 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Door klagers overplaatsing naar het jovo-h.v.b. in Vught zijn de contacten met zijn ouders en met zijn vriendin enorm achteruit gegaan. Klagers ouders werken beiden fulltime en kunnen niet altijd vrij nemen om naar Vught te komen. Zij konden hem in
Sittard eenvoudiger bezoeken. Klagers vriendin moet met een scooter reizen en dat kan niet naar Vught. Zij zou daarom met het openbaar vervoer moeten reizen maar dat kan zij zich niet veroorloven. Ook het telefonisch contact vanuit het jovo-h.v.b. gaat
veel moeizamer. Hij kan daar alleen in het weekeinde acht minuten per dag bellen. Dat betekent dat hij steeds de keuze moet maken om of zijn ouders of zijn vriendin te bellen. Klager is van mening dat het contact met zijn familie en relatie, gelet op
zijn leeftijd en gelet op de omstandigheid dat hij geselecteerd is voor een jovo-inrichting, bijzonder belangrijk is. In het h.v.b. te Sittard had klager niet al deze problemen. Verder is het zo dat klagers grootmoeder hem, gelet op haar
gezondheidsklachten, in Vught niet kan komen bezoeken. In Sittard kon zij één keer per week op bezoek komen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is naar aanleiding van een jovo-indicatiestelling geplaatst in het jovo h.v.b. Nieuw Vosseveld. Klager verbleef tijdens de indicatiestelling in het h.v.b. De Geerhorst. Omdat er in de provincie Limburg geen jovo-inrichtingen zijn is klager
geselecteerd voor het dichtstbijzijnde jovo-h.v.b., te weten in Vught. Klager ondervindt weliswaar problemen met betrekking tot de contacten met zijn familie en vriendin maar dergelijke problemen zijn inherent aan de detentie. Bij navraag kwam naar
voren dat klager in Vught wekelijks bezoek ontvangt van zijn familie en/of vrienden. Ook zijn vriendin is bijna iedere week bij hem op bezoek geweest. De door klager gestelde beperkte telefoonmogelijkheden zijn een onderdeel van het dagprogramma van de
inrichting. Dat soort zaken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de selectiefunctionaris.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld is aangewezen als een h.v.b. voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede een inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 van de Regeling selectie,
plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet zozeer is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar tegen de locatie waar hij dient te verblijven. In dit verband overweegt de beroepscommissie dat de selectiefunctionaris klager heeft
geplaatst in het jovo-h.v.b. dat het dichtst bij de woonplaats van zijn ouders en zijn vriendin is gelegen. De beroepscommissie neemt daarbij eveneens in aanmerking dat klager, blijkens het overgelegde bezoekoverzicht over de periode van 10 april 2007
tot en met 30 mei 2007, regelmatig bezoek heeft gehad van zijn vriendin en zijn familie en vrienden. Hetgeen hiervoor is overwogen maakt dat de bestreden beslissing – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen – niet onredelijk of onbillijk
kan worden geacht.
Ten aanzien van de gestelde ten opzichte van het h.v.b. De Geerhorst beperktere telefoonmogelijkheden in het jovo-h.v.b. te Vught, geldt dat een beslissing daaromtrent behoort tot de bevoegdheid van de directeur van dat jovo-h.v.b. Die klacht zal
daarom buiten beschouwing worden gelaten.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven