Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1270/GA, 7 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1270/GA

betreft: [klager] datum: 7 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 juni 2007 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Rijnmond te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager drie weken op een tweede deken heeft moeten wachten.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager is op 5 maart 2007 binnengekomen en het was zo koud in de p.i. dat hij met zijn kleding aan heeft geslapen. Op 6 maart 2007 heeft hij de badmeester om een tweede deken gevraagd. De badmeester stuurde hem naar de medische dienst en de medische
dienst stuurde hem naar de p.i.w.-ers. Klager heeft dagelijks om een tweede deken gevraagd maar hij kreeg steeds als antwoord dat zij op dat moment geen extra deken hadden. Rond 22 maart 2007 kwam het afdelingshoofd bij klager langs met een tweede
deken. Klager heeft circa zeventien dagen kou geleden en stonk omdat hij vanaf zijn arrestatie in dezelfde kleding liep en sliep.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie en daaraan toegevoegd dat klager, in plaats van het op de afdeling te vragen, het op een aantal plaatsen in de inrichting heeft gevraagd. Toen de vraag eenmaal bekend was op de
afdeling is een en ander dezelfde dag geregeld.

Klager heeft hier vervolgens op geantwoord dat dit niet waar is. Hij heeft het zeker aan drie bewaarders gevraagd. Hij heeft recht op een genoegdoening. De directeur maakt het extra vaag door te zeggen dat klager eerst bij de badmeester was en daarna
bij de medische dienst. Dat heeft acht dagen in beslag genomen. Er blijven dan wel dertien dagen over. Als je te vaak belde, was je een zeikerd.

3. De beoordeling
Op de directeur rust een zekere zorgplicht voor wat betreft de temperatuur in de verblijfsruimte van de gedetineerde. De directeur kan op die zorgplicht worden aangesproken en hieruit volgt dat klager kan worden ontvangen in het beklag.

Klager heeft op 6 maart 2007 aan de badmeester om een tweede deken gevraagd. Klager werd vervolgens doorverwezen naar de medische dienst, die klager vervolgens weer doorstuurde naar p.i.w.-ers. Uiteindelijk ontving klager de tweede deken rond 22 maart
2007. De beroepscommissie komt, wat er ook moge zijn van de reactie van de directeur, die er kort gezegd op neerkomt dat klager zijn verzoek op de verkeerde plaats(en) heeft neergelegd, tot het oordeel dat het tijdsverloop tussen de aanvraag en de
uiteindelijke ontvangst van de tweede deken te groot is geweest. Klagers beklag zal dan ook gegrond worden verklaard. Aan klager zal een tegemoetkoming worden toegekend van € 15,-.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven