Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6042/GA, 17 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Nummer          R-20/6042/GA

               

Betreft [Klager]

Datum 17 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de weigering om op zijn verzoek zijn bezoekerslijst te wijzigen.

 

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 30 januari 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (G-2020-000006). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager werd verteld dat hij zijn vader pas over twee maanden aan de bezoekerslijst mocht toevoegen en dat hij een inmiddels overleden persoon ook (nog) niet van de lijst mocht verwijderen. Het inperken van het aantal potentiële bezoekers op de wijze zoals dat nu gebeurt in de PI Sittard is in strijd met grondwet en de artikelen 8, 10 en 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens klager is er sprake van een ongeoorloofde en onzinnige beperking van zijn recht om bezoek te ontvangen.

 

In de PI Sittard zijn twee versies van de bezoekerslijst in omloop, namelijk een lijst waarop vijftien namen kunnen worden ingevuld en een lijst met ruimte voor twintig namen. Anders dan de beklagrechter meent, is er dus geen sprake van een algemene regel die voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldt. Het is onduidelijk hoe het beleid op dit punt wordt gevormd.

 

In de PI Vught kunnen gedetineerden elke maand vijf namen op de bezoekerslijst wijzigen en de RSJ heeft dit in eerdere uitspraken als redelijk en acceptabel beoordeeld. Daar worden gedetineerden dus niet geconfronteerd met een absurde wachttijd van twee maanden.

 

Standpunt van de directeur

De directeur heeft zijn standpunt in beroep niet (nader) toegelicht.

 

3. De beoordeling

Op grond van artikel 3.8.1. van de huisregels van de PI Sittard kon klager één keer per twee maanden wijzigingen in zijn bezoekerslijst doorgeven. De beroepscommissie oordeelt – anders dan de beklagrechter – dat de beslissing van de directeur om klagers verzoek tot wijziging van zijn bezoekerslijst te weigeren een beslissing is in de zin van artikel 60, eerste lid van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Gelet hierop had de beklagrechter klager ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter daarom vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag en om proceseconomische redenen dit beklag in hoogste en laatste instantie inhoudelijk afdoen.

 

In paragraaf 3.8.1. van de huisregels van de PI Sittard staat dat als er vijftien namen op de bezoekerslijst staan, de bezoekerslijst pas na twee maanden mag worden aangepast. Uit de overzichtslijst bezoek gedetineerden van klager blijkt dat zijn lijst op 26 december 2019 is aangevuld met een vijftiende persoon. Dat betekent dat de lijst pas na 26 februari 2020 weer kon worden aangepast. Deze regel is niet in strijd met de Grondwet of enig artikel uit het EVRM. De beslissing van de directeur om klagers verzoek te weigeren acht de beroepscommissie niet onredelijk of onbillijk. Gelet op het voorgaande zal het beklag ongegrond worden verklaard.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 17 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. B. van Kemenade, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven