Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7362/GA, 10 augustus 2021, beroep
Uitspraakdatum:10-08-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Luchten  v

Nummer          R-20/7362/GA

  

           

Betreft [Klager]

Datum 10 augustus 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de directeur)

 

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat hij op 10 december 2019 niet in de gelegenheid is gesteld om te luchten.

De beklagrechter bij de PI Vught heeft op 18 juni 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €5,- (VU 2020/000009). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft mevrouw […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Vught, en klager gehoord op de digitale zitting van 21 mei 2021.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Klager verbleef ten tijde van zijn klacht in een individueel programma dat steeds verder werd uitgebreid. In het kader daarvan waren uitsluittijden op hem van toepassing. Hij mocht niet met de groep op de luchtplaats luchten, omdat dit onrust teweeg kon brengen. Er was in toenemende mate sprake van ontremd gedrag, een geagiteerde houding en een chaotische, associatieve en achterdochtige gedachtegang bij klager. Daarmee veroorzaakte klager een onveilige situatie voor groepsgenoten en personeel.

De beklagrechter is voorbijgegaan aan het feit dat klager tijdens de uitsluittijden die op hem van toepassing waren, in de buitenlucht kon verblijven. Deze tijden waren op 10 december 2019 van 07.45 tot 11.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur en van 17.30 tot 19.00 uur. Klager is op 10 december 2019 om 16.30 uur naar de separeerruimte verplaatst, als gevolg waarvan de uitsluittijd van 17.30 tot 19.00 uur kwam te vervallen. Hij heeft evenwel van 07.45 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de buitenlucht kunnen verblijven. Tijdens de uitsluittijden kon klager vrijelijk vanuit de recreatieruimte naar binnen en buiten lopen.  

 

Standpunt van klager

Klager heeft op 10 december 2019 zijn luchtmoment gemist. Hij werd die dag in een isoleercel geplaatst en als gevolg daarvan is hem zijn reguliere luchtmoment afgenomen.

 

3. De beoordeling

Op grond van artikel 49, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet dient de directeur ervoor zorg te dragen dat de gedetineerde in de gelegenheid wordt gesteld dagelijks ten minste een uur in de buitenlucht te verblijven.

Voor klager gold ten tijde van zijn klacht een individueel programma, als gevolg waarvan hij niet tijdens het reguliere luchtmoment met de groep op de luchtplaats mocht luchten. Op 10 december 2019 waren op hem uitsluittijden van toepassing van 07.45 tot 11.00 uur, van 14.00 tot 16.00 uur en van 17.30 tot 19.00 uur. Gedurende deze uren kon klager – zo is onweersproken door de directeur gesteld – vanuit de recreatieruimte vrijelijk van binnen naar buiten lopen. Hoewel de uitsluittijd van 17.30 tot 19.00 uur is komen te vervallen als gevolg van de plaatsing van klager in de separeerruimte, is hij op 10 december 2019 van 07.45 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de gelegenheid gesteld om in de buitenlucht te verblijven.  

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren. De grondslag voor de door de beklagrechter aan klager toegekende tegemoetkoming komt daarmee te vervallen.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

 

 

Deze uitspraak is op 10 augustus 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. D.R. Sonneveldt, voorzitter, mr. M. Keppels en mr. M.J. Stolwerk, leden, bijgestaan door Y.L.F. Schuren, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven