Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21740/SGA, 14 juni 2021, schorsing
Uitspraakdatum:14-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/21740/SGA            

           

Betreft [Verzoeker]      Datum 14 juni 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht (hierna: de directeur) van 9 juni 2021, inhoudende “7 dagen plaatsing in een gesloten inrichting onder mijn beheer, in afwachting van de schriftelijke beslissing van de selectiefunctionaris (art. 9.3 PM)”.

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (PD-2021-337).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

 

Blijkens de beslissing van de directeur is op 9 juni 2021 besloten verzoeker te plaatsen in een gesloten inrichting onder het beheer van de directeur, op basis van artikel 9, derde lid, (de voorzitter begrijpt: tweede lid) van de Penitentiaire maatregel (Pm). Volgens de directeur is verzoeker ingesloten in afwachting van een schriftelijke beslissing van de selectiefunctionaris. De directeur heeft een verzoek tot herselectie van verzoeker gedaan, omdat verzoeker sinds 22 februari 2021 niet op zijn werk is verschenen.

 

De voorzitter overweegt als volgt. In artikel 9, tweede lid, Pm staat limitatief opgesomd welke mogelijkheden de directeur heeft indien verzoeker één of meerdere voorwaarden van het penitentiair programma overtreedt. In deze opsomming is niet opgenomen dat de directeur verzoeker in een gesloten inrichting onder zijn beheer kan plaatsen, teneinde de schriftelijke beslissing van de selectiefunctionaris af te wachten. Gelet op het voorgaande is de directeur naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet bevoegd tot het nemen van de bestreden beslissing. De voorzitter zal het verzoek dan ook toewijzen.

 

Ten overvloede merkt de voorzitter daarbij nog op dat, indien en voor zover de directeur het aangewezen achtte verzoeker – in afwachting van de schriftelijke beslissing van de selectiefunctionaris – in te sluiten, hij verzoeker daartoe, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 24 van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), in samenhang met artikel 23, eerste lid, van de Pbw, een ordemaatregel had kunnen opleggen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

Deze uitspraak is op 14 juni 2021 gegeven door mr. R.H. Koning, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven