Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1259/TA, 14 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1259/TA

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de vaststelling van een tegemoetkoming van 8 mei 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 50,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het opschorten van transmuraal verlof en de maatregel van afdelingsarrest, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klager er lichamelijk en geestelijk op achteruit is gegaan. Door de beslissingen is de behandeling van klager gestagneerd. Hij heeft ernstige rugklachten en last van
zijn
bloedvaten. Klager is hier aan geopereerd, omdat hij geen enkele vrijheid kreeg en zijn dagelijkse wandeling niet kon doen. Klager heeft ook materiële schade ondervonden, doordat hij zijn huis niet kon opknappen.

Het hoofd van de inrichting heeft, hoewel hem daarom is verzocht, zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Als maatstaf daarvoor kunnen
dienen de gemiste activiteiten of faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager uit het geen gebruik kunnen maken van zijn transmuraal verlof. De maatregel van afdelingsarrest heeft voor klager feitelijk hetzelfde ongemak opgeleverd. Klager kon de
resocialisatieafdeling De Blink niet verlaten. De Blink bevindt zich in het centrum van Rotterdam.
De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richten aan het hoofd van de
inrichting van de desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.

De beklagcommissie heeft in haar onherroepelijke uitspraak van 6 maart 2007 geoordeeld dat de door het hoofd van de inrichting genomen beslissingen tot het (categoraal) opschorten van het transmuraal verlof en het afdelingsarrest onrechtmatig zijn. De
opschorting van het transmuraal verlof is ingegaan op 17 november 2006 en eindigde op 14 december 2006. Klager is door de beslissingen van het hoofd van de inrichting ernstig getroffen in zijn resocialisatie, zonder dat hij daartoe zelf enige
aanleiding
heeft gegeven. De rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing zijn niet meer ongedaan te maken. Gezien deze gevolgen acht de beroepscommissie een tegemoetkoming van € 50,= te laag. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie
zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 200,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 200,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr.drs. F.A.M. Bakker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 14 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven