Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7877/JA, 16 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/7877/JA

               

Betreft [klager]

Datum 16 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat hij werd verplicht om met slecht weer in de buitenlucht te luchten.

De beklagrechter bij de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Juvaid te Veenhuizen heeft op 14 januari 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (Ju 2018-000156). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman mr. R.I. Kool en de directeur van de JJI Juvaid (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Ontvankelijkheid

De beklagrechter heeft overwogen dat klager vanwege zijn invrijheidstelling op 18 oktober 2018 geen belang meer heeft bij een beslissing op zijn klacht en heeft klager om die reden niet-ontvankelijk verklaard in deze klacht.

De beroepscommissie kan zich met dit oordeel niet verenigen. Ten tijde van de indiening van zijn klacht was klager jeugdige in de zin van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, op grond waarvan hij gerechtigd was een klacht in te dienen. Het is aan de beklagrechter om klagers klacht in behandeling te nemen, de rechtmatigheid en/of de redelijkheid van de bestreden beslissing te beoordelen en in voorkomende gevallen te bepalen of een (financiële) tegemoetkoming aan klager is geboden. Klagers invrijheidstelling maakt dat in dit geval niet anders. Gezien het voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

 

Inhoudelijk

Op grond van artikel 53, derde lid, van de Bjj heeft de jeugdige het recht op dagelijks verblijf in de buitenlucht, voor zover zijn gezondheid zich daartegen niet verzet. Het vijfde lid van dit wetsartikel bepaalt dat de directeur zorgdraagt dat de jeugdige in de gelegenheid wordt gesteld dagelijks ten minste een uur in de buitenlucht te verblijven.

 

Paragraaf 5.1 van de huisregels van de JJI Juvaid (Verblijf in de buitenlucht) luidt als volgt:

‘‘Als je gezondheid het toelaat, mag je dagelijks in totaal ten minste één uur in de buitenlucht zijn. Dit uur hoeft niet aaneengesloten te zijn. Ook als je in afzondering bent geplaatst, mag je ten minste één uur per dag in de buitenlucht verblijven. Het verblijf in de buitenlucht kan dan ook in afzondering plaatsvinden.’’

Klager klaagt over algemeen in de inrichting geldend beleid, op grond waarvan hij werd verplicht tijdens de schoolpauzes (ook) met slecht weer in de buitenlucht te luchten. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving.

Artikel 53, derde lid en vijfde lid, van de Bjj, en de daarop gebaseerde huisregels van de JJI Juvaid, verplichten de jeugdige niet om dagelijks naar buiten te gaan, maar verschaffen hem een recht op dagelijks verblijf in de buitenlucht. Het (destijds) in de JJI Juvaid gevoerde beleid is in strijd met de wet en de huisregels. De beroepscommissie zal het beklag daarom gegrond verklaren. Zij ziet echter geen aanleiding aan klager een tegemoetkoming toe te kennen, omdat zijn verzoek daartoe niet is onderbouwd en zo niet duidelijk is waaruit het eventueel door hem geleden ongemak bestaat.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

Deze uitspraak is op 16 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. P. de Bruin, voorzitter, drs. H. Heddema en dr. T. Jambroes, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven