Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21463/STA, 25 mei 2021, schorsing
Uitspraakdatum:25-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

 

Nummer          21/21463/STA            

           

Betreft [verzoeker]      Datum 25 mei 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Het hoofd van FPC De Rooyse Wissel te Venray (hierna: de instelling) heeft beslist dat bezoek van het netwerk niet op de eigen kamer, maar in een bezoekruimte met andere patiënten en bezoekers moet plaatsvinden.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van het hoofd van de instelling op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift.

 

2. De standpunten

Standpunt van verzoeker

Het belangrijkste punt van verzoekers behandeling is de opbouw en versteviging van een positief ondersteunend netwerk, maar het wordt onmogelijk gemaakt voor zijn netwerk om zonder stress en vernederingen op bezoek te komen. Patiënten en hun bezoek zitten twee tafels van elkaar af met een smerig, ‘geluidswerend’ in elkaar geflanst bord tussen elkaar in, waar nauwelijks doorheen te kijken is. Verzoeker, zijn bezoek en anderen moeten zo hard praten dat iedereen in de ruimte elkaar hoort.

Verzoeker en zijn vriendin hebben corona gehad en hebben antistoffen opgebouwd. Verzoeker heeft zich ook nog laten inenten met het vaccin omdat hij ouderen en zwakkeren niet wil besmetten. Hij en zijn netwerk zijn zelfs bereid om zelftests te kopen en onder toezicht uit te voeren en op zijn kamer anderhalve meter afstand te houden, wat na inlevering van een negatieve zelftest niet eens nodig zou zijn. Bovendien hebben de kamers prima afzuiging en ventilatie.  Desondanks mag verzoeker zijn bezoek niet in een privéruimte, het liefst zijn eigen kamer, ontvangen. Het hoofd van de instelling legt hogere normen op dan in de buitenwereld. Ouderen mogen weer bezoek ontvangen in de verpleeghuizen, maar tbs-gestelden niet.

 

Standpunt van het hoofd van de instelling

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft de instelling maatregelen getroffen die zijn gebaseerd op de (basis) regels van het RIVM en de maatregelen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (DJI). Daarbij wordt iedere afdeling binnen de instelling gezien als één huishouden en dienen patiënten anderhalve meter afstand van anderen te houden. Bezoekers maken geen onderdeel uit van het huishouden. Daarom is het essentieel deze maatregelen te treffen om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. Het bezoek vindt voorts plaats in een vergaderruimte met plexiglas tussen patiënten en bezoekers. Patiëntenkamers zijn niet ingericht om deze basisregels te kunnen hanteren en/of toe te zien op het handhaven van deze regels. Het doel van de maatregelen is het aantal bewegingen en contacten te beperken om het besmettingsgevaar in te perken en patiënten zo min mogelijk bloot te stellen aan het virus.

Nu het schorsingsverzoek is gericht tegen algemeen geldende regels die niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving en gebaseerd zijn op de maatregelen vanuit DJI, dient verzoeker niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek.

 

3. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van het hoofd van de instelling slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen.

Op grond van artikel 37, eerste lid, Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) heeft verzoeker het recht om ten minste gedurende een uur per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen bezoek te ontvangen.

Volgens artikel 11.5, tweede lid, van de huisregels kan bezoek worden ontvangen op een door of namens het hoofd van de instelling te bepalen plaats.

Verzoeker kan naar het voorlopig oordeel van de voorzitter in zijn verzoek worden ontvangen, nu dat verzoek zich richt op een beweerde schending van zijn recht op bezoek.

Verder overweegt de voorzitter dat, hoewel hij begrijpt dat het vervelend is om het bezoek in een bezoekersruimte met anderen te moeten ontvangen in plaats van in een privéruimte, op voorhand niet gezegd kan worden dat daardoor verzoekers recht op bezoek wordt geschonden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kan de bestreden beslissing daarom niet op voorhand als zodanig onredelijk of onbillijk worden aangemerkt dat er een spoedeisend belang is om tot schorsing over te gaan. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

 

4. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

 

Deze uitspraak is op 25 mei 2021 gegeven door mr. R.M. Maanicus, voorzitter, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven