Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8655/TR, 21 mei 2021, beroep
Uitspraakdatum:21-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8655/TR

               

klager Datum    21 mei 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van  klager (hierna: klager)

 

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 10 november 2020 de verleende verlofmachtiging, met ingang van 13 augustus 2020, ingetrokken.

Klagers raadsman, mr. A.R. Ytsma, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en mr. C. Lequin, namens verweerder, gehoord op de digitale zitting van 3 maart 2021.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie op het beroepschrift en de overige stukken. De in de beslissing van verweerde genoemde brief van 28 oktober 2020 is na afloop van de zitting alsnog toegezonden aan de RSJ. De raadsman is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Het komt vaker voor dat aan tbs-gestelden verlof wordt verleend dan dat verlof wordt ingetrokken. Het verlof wordt nu enkel ingetrokken op grond van de mededeling van de instelling. Het Adviescollege Verloftoetsing tbs (hierna: AVt) is hierin niet betrokken en ook is klager niet gehoord. Verweerder heeft een zeer ingrijpende beslissing genomen die niet lichtvaardig dient te worden genomen.

Klager is het niet eens met de genomen beslissing. Klager stelt dat hij wel in samenwerking is. Klager heeft al onbegeleid verlof genoten en dit wordt nu op basis van één incident ingetrokken. De instelling weigert naar haar eigen rol te kijken. Klager vindt dat hij de bewuste dag autoritair is bejegend.

Klager zal worden overgeplaatst naar een andere instelling. Klager heeft belang bij het in stand blijven van de machtiging zodat hij deze kan meenemen naar de andere instelling. In de huidige instelling lukt het niet om met klager in contact te komen. De instelling is ook niet uitgerust om met patiënten met een licht verstandelijke beperking om te gaan. Klager heeft geen strafbaar gedrag laten zien. Hij heeft alleen recalcitrant gedrag laten zien. Dat past echter bij het niveau waarop klager functioneert. Klager vindt dat verweerder in redelijkheid niet tot de intrekking van het verlof had mogen overgaan, omdat onvoldoende klagers individueel belang, de aard van het incident en het algemene belang van bevordering van doorstroom en instroom van tbs-gestelden is meegenomen bij de afweging.

 

Standpunt van verweerder

Door de instelling is een melding bijzonder voorval gedaan. Deze melding heeft de instelling aanleiding gegeven om het verlof van klager op te schorten. Uit de melding bijzonder voorval en de nadere informatie van de instelling van 31 augustus 2020 volgt dat klager afwijkend gedrag vertoonde tijdens een controle door een sociotherapeut gedurende zijn verlof. Daarnaast weigerde klager mee te werken en de instructies op te volgen van de sociotherapeut. Uiteindelijk is de politie ingeschakeld om klager terug te begeleiden naar de instelling. Hierna is de fiets van klager, waaronder zijn fietstassen, gecontroleerd. Tijdens deze controle werd een tweede, niet gemelde, telefoon aangetroffen waarop porno stond. Klager heeft toegegeven dat hij inderdaad in bezit was van een tweede telefoon en deze gebruikte voor het bezoeken van datingsites en het bekijken van porno. Gelet op zijn indexdelicten wordt dit incident als ernstig beschouwd.

 

Verder heeft de instelling aangegeven dat er sprake is van een impasse in de behandeling. Zo blijkt uit de door de instelling verstrekte informatie dat de incidentenanalyse die naar aanleiding van het bijzondere voorval zou worden afgenomen onvoldoende van de grond is gekomen en niet gebruikt kan worden voor een terugvalpreventieplan. Dit alles vanwege het externaliseren door klager en zijn inconsistente verklaringen. Gelet hierop zal klager worden voorgedragen voor overplaatsing.

Bij intrekking van een verlofmachtiging is geen sprake van een advies van het AVt, dat op grond van artikel 4 van het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs tot taak heeft te adviseren over verlofaanvragen. Op grond van het incident en alle relevante stukken is besloten de verlofmachtiging in te trekken. Het AVt is niet om advies gevraagd, gelet op de nadere informatie die is binnengekomen vanuit de instelling. Hieruit volgde dat, vanwege het incident, er geen sprake zou zijn van het eventueel hervatten van verlof. Indien bij de overplaatsing een nieuwe machtiging wordt aangevraagd, dan wordt wel advies gevraagd van het AVt.

Klager staat op de wachtlijst voor plaatsing in FPC De Rooyse Wissel. Op dit moment kan geen indicatie worden gegeven hoe lang de wachttijd is. Dat klager voorafgaand aan de intrekking niet is gehoord, komt omdat dit geen vereiste is in de wet.

 

3. De beoordeling

Aan klager is bij onherroepelijk geworden uitspraak de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd. Hij verblijft op dit moment in FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen. Verweerder had sinds juni 2020 een verlofmachtiging verleend. Verweerder heeft deze machtiging op 10 november 2020 ingetrokken.

Op grond van artikel 53, derde lid, van de Regeling verpleging ter beschikking gestelden (hierna: de Regeling) kan verweerder een verlofmachtiging intrekken wegens overtreding van de verlofvoorwaarden, gesteld bij het verlenen van verlof of indien feiten of omstandigheden bekend worden waardoor, indien deze ten tijde van het verlenen van de machtiging bekend waren geweest, de machtiging niet of niet in deze vorm zou zijn verleend.

De beroepscommissie dient in beroep te beoordelen of deze beslissing in strijd is met de wet dan wel onredelijk of onbillijk is. Daarbij moet naar haar oordeel de ernst van de overtreding van de verlofvoorwaarden zeer zorgvuldig worden afgewogen tegen het belang van klager bij voortzetting van het verlof. Daarbij geldt dat ook de samenleving belang heeft bij het niet verstoren van een (op zichzelf) goed lopende resocialisatie.

Uit de stukken volgt dat de instelling op 13 augustus 2020 melding heeft gemaakt van een bijzonder voorval te weten het niet meewerken van klager aan een controle tijdens onbegeleid verlof op 15 juli 2020. Klager vertoonde afwijkend gedrag tijdens een controle door een sociotherapeut gedurende zijn verlof. Vervolgens weigerde klager mee te werken en de instructies op te volgen van de sociotherapeut. De politie is ingeschakeld om klager terug te begeleiden naar de instelling. Bij controle van klagers fietstassen werd een tweede, niet gemelde, telefoon aangetroffen waarop porno stond.

De instelling heeft daarnaast aangegeven dat er sprake is van een impasse in de behandeling. Uit de door de instelling verstrekte informatie blijkt dat de incidentenanalyse die naar aanleiding van het bijzondere voorval zou worden afgenomen onvoldoende van de grond is gekomen en niet kan worden gebruikt voor een terugvalpreventieplan. Dit alles vanwege het externaliseren door klager en zijn inconsistente verklaringen. Klager zal worden voorgedragen voor een overplaatsing.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Dat geen advies is uitgebracht door het AVt doet daaraan niet af, nu de AVt op grond van artikel 4 van het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs enkel de taak heeft tot het adviseren over verlofaanvragen. Evenmin is het op grond van de wet vereist om de tbs-gestelde te horen alvorens wordt overgegaan tot de beslissing tot intrekking van de machtiging onbegeleid verlof.

 

De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 21 mei 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. T.B. Trotman, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en drs. C.D. Witsenburg, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven