Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0915/GA, 4 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:04-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/915/GA

betreft: [klager] datum: 4 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 maart 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 juni 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van voormelde locatie Dordtse Poorten. Tevens was [...], management trainee, als toehoorder
aanwezig.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet kunnen bellen naar gratis nummers vanuit de inrichting.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is niet mogelijk om gratis nummers van bijvoorbeeld de belasting of politie vanuit de inrichting te bellen. Deze nummers worden door de aanbieder gratis aangeboden, maar als je ze vanuit de inrichting wil bellen moet je daarvoor betalen. Het
verweer
van de directeur, dat budget bellen goedkoper is dan bellen met KPN is in zijn algemeenheid onwaar. Budget bellen is duurder dan KPN. Klager heeft eerder in Krimpen a/d IJssel verbleven en daar wordt wel via KPN gebeld. Het tarief naar een vaste
telefoon is daar 11 cent en naar een mobiele telefoon 24 cent per minuut. De belsituatie in de inrichting is identiek aan die van Dordrecht. Bellen via Budget kost 32 cent naar een mobiele telefoon. Wat het tarief naar een vaste telefoon is weet klager
even niet uit zijn hoofd. Klager kan niet bij de gedeco terecht, want de gedeco waar de directeur destijds overleg mee heeft gehad is er niet meer. Klager heeft belastingzaken die geregeld moeten worden. Hij voert daardoor lange telefoongesprekken met
de belastingdienst en de kosten tikken door.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er zit verschil in huisaansluitingen en celaansluitingen in de inrichting. Budget Phone is voor wat betreft celaansluitingen aanmerkelijk goedkoper dan andere providers. In het contract met Budget Phone is het bellen naar gratis nummers niet opgenomen.
Je moet daar iets voor betalen, het tarief is echter niet hoog. Dit geldt ook voor collect call.
Toen de inrichting nog een contract met KPN had, bleek dat de inrichting verlies leed op het bellen. Er werd minder gebeld met telefoonkaarten van KPN dan was voorzien en KPN had hogere beltarieven. Desgevraagd geeft de directeur aan dat er voor
individuele gevallen geen voorziening is te treffen om wel gratis te bellen. Om gedetineerden op een ander toestel dan de celtelefoons te laten bellen is niet wenselijk.

3. De beoordeling
Artikel 39, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat de gedetineerde het recht heeft ten minste eenmaal per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen en met behulp van een daartoe aangewezen toestel gedurende tien minuten een of meer
telefoongesprekken te voeren met personen buiten de inrichting. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij de directeur ander bepaalt, voor rekening van de gedetineerde.
De beroepscommissie verstaat het beklag als een beweerde onzorgvuldige uitvoering van dat recht, waardoor klager in zijn belangen is geschaad. Klager had mitsdien moeten worden ontvangen in zijn beklag. Het beroep zal in zoverre gegrond worden
verklaard.

Uitgangspunt moet zijn dat de directeur terzake van de uitvoering van voormeld recht een zekere beleidsvrijheid toekomt en dat alleen dan van onzorgvuldig handelen kan worden gesproken, als de directeur in redelijkheid niet tot de terzake genomen
uitvoeringsbeslissingen heeft kunnen komen. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan van onzorgvuldig handelen van de directeur, gelet op hetgeen uit de stukken en ter zitting naar voren is gekomen, niet gesproken worden. Het beklag zal dan ook
ongegrond worden verklaard. De beroepscommissie merkt nog op dat als klager in een contreet geval een aantoonbaar belang heeft om met bijvoorbeeld het gratis nummer van de belastingtelefoon te bellen, het haar redelijk voorkomt dat de directeur klager
tegemoetkomt door hem in de gelegenheid te stellen dat gratis nummer te bellen, dan wel een redelijke regeling treft voor wat betreft de kosten.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 4 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven