Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/916/GA, 4 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:04-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

Uitspraak

nummer: 07/916/GA

betreft: [klager] datum: 4 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 maart 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 juni 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van voormelde locatie Dordtse Poorten. Tevens was [...], management trainee, als toehoorder
aanwezig.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager per post opgestuurde blanco ansichtkaarten met daarop postzegels geplakt niet uitgereikt heeft gekregen.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het gaat niet alleen om blanco kaarten waarop postzegels zijn geplakt, maar ook om blanco kaarten zonder postzegels. Dit is ook voor de beklagcommissie besproken. Als het feit dat de kaarten blanco zijn het probleem is, dan vraagt klager zich af of het
wel is toegestaan als er al wat opgeschreven staat. Is bijvoorbeeld één woord dan al voldoende?
Er zijn nog meer zaken die een geldwaarde vertegenwoordigen. Zo hebben de budgetkaarten een code die kan worden doorgebeld. Hier kan ook mee gehandeld worden. Klager kan ook postzegels in de winkel kopen of een slof sigaretten. Desgevraagd geeft klager
aan dat de beslissingen om de ansichtkaarten in zijn fouillering te houden steeds netjes op papier staan.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Postzegels vertegenwordigen een geldwaarde. Bovendien kan je postzegels, evenals ansichtkaarten, in de winkel kopen. Daarom mogen die niet ingevoerd worden. Het moet helder zijn aan wie een kaart is gericht.

3. De beoordeling
Klager beklaagt zich erover dat hij bepaalde poststukken niet krijgt uitgereikt. Dit is een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing en klager had dan ook moeten worden ontvangen in zijn beklag. Het beroep zal in zoverre gegrond
worden verklaard.

Aangezien postzegels een geldwaarde vertegenwoordigen, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de directeur om klager geen per post opgestuurde blanco ansichtkaarten met daarop postzegels geplakt uit te reiken, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.
Voor zover klager klaagt over het niet uitreiken van blanco ansichtkaarten zonder postzegels, dient hij niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu deze klacht eerst in beroep is aangevoerd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot het niet uitreiken van ansichtkaarten met postzegels erop geplakt gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond. Zij verklaart klager voor
het
overige niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. H. Heijs, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 4 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven