Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21260/SGA, 11 mei 2021, schorsing
Uitspraakdatum:11-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/21260/SGA

         

Betreft [Verzoeker]

Datum 11 mei 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de locatie De Schie te Rotterdam (hierna: de directeur) heeft – zo begrijpt de voorzitter – op 2 mei 2021 beslist verzoeker over te plaatsen van de locatie De Schie te Rotterdam naar de locatie Hoogvliet te Rotterdam.

 

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk S-2021-293).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

 

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur, waaronder het schriftelijk verslag van 2 mei 2020, komt naar voren dat op 2 mei 2021 een incident heeft plaatsgevonden tussen verzoeker en een medegedetineerde. Verzoeker is daarna overgeplaatst vanuit het huis van bewaring (hvb) van de locatie De Schie naar het hvb van de locatie Hoogvliet, aldus de directeur. Volgens de directeur is aan de medegedetineerde de GVM-status ‘hoog’ toegekend en heeft verzoeker geen GVM-status en is daarom voor de snelle oplossing gekozen om verzoeker over te plaatsen naar de locatie Hoogvliet. De directeur is achteraf bezien van mening dat door de snelheid van het handelen, de communicatie naar verzoeker niet optimaal is geweest, maar dat verzoeker hierover op 7 mei 2021 een gesprek heeft gehad met zijn casemanager.

 

De voorzitter overweegt als volgt. Verzoeker is overgeplaatst van de locatie De Schie naar de locatie Hoogvliet. Beide locaties zijn onderdeel van de penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam. De voorzitter constateert dat van deze beslissing van de directeur geen schriftelijke, met redenen omklede, gedagtekende en ondertekende mededeling aan verzoeker is uitgereikt, als bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Evenmin is verzoeker gehoord, alvorens de directeur heeft beslist tot overplaatsing van verzoeker naar de locatie Hoogvliet. Artikel 57, eerste lid, onder l, van de Pbw schrijft voor dat de directeur de gedetineerde in de gelegenheid stelt te worden gehoord, alvorens hij beslist omtrent de overplaatsing van een gedetineerde naar een andere locatie binnen dezelfde PI. Het horen kan achterwege blijven indien de vereiste spoed zich daartegen verzet dan wel de gemoedstand van de gedetineerde daaraan in de weg staat. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is daarvan in het onderhavige geval geen sprake. De voorzitter overweegt dat nu verzoeker niet is gehoord alvorens is beslist tot overplaatsing, de bestreden beslissing is genomen in strijd met de wet. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

 

De voorzitter merkt nog op dat de directeur de bevoegdheid heeft om – met in achtneming van de wettelijke vereisten als genoemd in artikel 57 en 58 van de Pbw – een nieuwe beslissing te nemen ten aanzien van verzoeker.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

Deze uitspraak is op 11 mei 2021 gegeven door mr. R.H. Koning, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven