Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0748/JA, 19 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/748/JA

betreft: [klager] datum: 19 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingesteld door mr. A.J.M. Bommer, namens

[...], geboren op [1988], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 maart 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de Rijksinrichting voor Jongens Den Engh, locatie Den Dolder,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 mei 2007, gehouden in locatie Den Dolder, is klager gehoord. Klagers raadsman was verlaat en verscheen eerst nadat klager de zitting had verlaten. De raadsman heeft derhalve buiten aanwezigheid van klager het
beroep toegelicht.
De directeur van de locatie Den Dolder is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het inkorten van klagers verlof met Oud en Nieuw omdat hij een vertraging had van vijf minuten tijdens zijn kerstverlof.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager was tijdens zijn verlof met zijn familie uit eten geweest. In totaal waren er 13 familieleden aanwezig. Er waren twee auto’s. Er moest twee keer gereden worden om allemaal weer naar huis te gaan. Klagers oma, moeder, oom en tante werden eerst
gebracht, daarna zijn klager en zijn broers en zussen opgehaald. Klager had om 22.00 uur thuis moeten zijn, hij kwam enkele minuten later. Vanuit de inrichting was er al contact opgenomen. Klagers oma heeft meteen gebeld zodra klager thuis was. Iemand
van de receptie vertelde dat de teamleiders er niet waren en dat zij vanuit huis contact hadden opgenomen. Omdat klager geen privé-nummers had, kon hij geen contact opnemen met de teamleiders thuis. De groepsleiders hadden eerder wel eens aangegeven
dat
het geen probleem zou zijn als een jeugdige vijf minuten later dan de afgesproken tijd weer thuis zou zijn; nu wordt er ineens een probleem van gemaakt.
Klagers raadsman heeft hieraan nog toegevoegd dat hij de opgelegde sanctie voor vijf minuten te laat thuis zijn disproportioneel acht, te meer nu het tijdstip waarop een jeugdige tijdens zijn verlof op zijn verlofadres moet zijn, nadien gewijzigd is
naar 22.30 uur.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De groep van SGS28, waar klager deel vanuit maakt, heeft een aantal afspraken meegekregen waar de jongens zich aan moeten houden tijdens het verlof. Eén van deze afspraken is dat de jongens uiterlijk om 22.00 uur binnen dienen te zijn en binnen dienen
te blijven. Niet in geschil is dat klager tijdens zijn kerstverlof zich niet aan deze afspraak heeft gehouden en dat hij in elk geval enkele minuten te laat thuis was. Reeds hierom heeft de directeur de bedoelde sanctie mogen opleggen, te weten dat een
volgend verlof, het verlof met Oud en Nieuw, gedeeltelijk is ingetrokken. Klagers aanvankelijke verlof van zaterdag 30 december 2006 16.00 uur tot en met maandag 1 januari 2007 20.00 uur is gewijzigd in een verlof van zondag 31 december van 9.00 uur
tot
21.00 uur en maandag 1 januari 2007 van 9.00 uur tot 20.00 uur.
Dat de afspraken nadien gewijzigd zijn doet aan vorenstaande niet af.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, dr. M. Smit en mr. F.G.A. ten Siethoff, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 19 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven