Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1129/GB, 17 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1129/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.P. Visser, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 27 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster, gericht tegen de beslissing haar over te plaatsen naar de gevangenis/ISD voor vrouwen te Zwolle, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 6 oktober 2005 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis Nieuwersluis te Loenen. Op 30 maart 2007 is zij overgeplaatst naar de gevangenis/ISD voor vrouwen te Zwolle, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
Klaagster had in Nieuwersluis eventueel overgeplaatst kunnen worden naar de R-afdeling. Dit is een afdeling met standaard faciliteiten, waar conctact met de medegedetineerde met wie klaagster een conflict heeft gehad, vermeden had kunnen worden.
Overplaatsing naar een andere inrichting is derhalve een te ver strekkende maatregel geweest. Daarbij verbleef klaagster ook in Nieuwersluis in een éénpersoonscel en ondanks de opgelegde beperkingen kon zij deelnemen aan de algehele recreatie. Voorts
is
zij niet gehoord door een gedragsdeskundige. Klaagster heeft een maatschappelijke binding met de Randstad en met Den Haag in het bijzonder. Met de overplaatsing wordt afbreuk gedaan aan het beginsel dat bezoek binnen een uur reisafstand moet wonen.
Zeker nu klaagster langdurig gedetineerd is, is de kans op reductie van het aantal bezoekmomenten reëel. Het ministerie van Justitie heeft overigens, ondanks herhaald verzoek, nog geen gevolg gegeven aan de beslissing van 16 januari 2007 terzake
plaatsing in een TBS-kliniek.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster heeft tijdens haar detentieperiode diverse rapporten gekregen wegens het gebruik van harddrugs, agressief gedrag en suïcidale uitlatingen. Zij heeft laten zien dat zij een onberekenbaar en agressief karakter heeft. Nadat klaagster tijdens een
conflict twee medegedetineerden met een stofzuigerslang had geslagen kon zij niet langer binnen de inrichting gehandhaafd worden en is er een selectievoorstel gedaan. Dit was voldoende reden om klaagster over te plaatsen naar Zwolle. Binnen de
inrichting Nieuwersluis was klaagster op alle afdelingen al een keer geplaatst (geweest) en op iedere afdeling zijn er problemen ontstaan. Er zat dan ook niets anders op dan haar over te plaatsen. Om klaagster in de Randstad te plaatsen was niet
mogelijk, omdat de vrouwengevangenissen daar of niet gesitueerd zijn of vol zijn. Het beginsel van één uur reistijd voor het bezoek is overigens een gunst en geen recht volgens de Pbw.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD voor vrouwen te Zwolle is een gevangenis voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die in eerste aanleg is veroordeeld kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris heeft kunnen oordelen dat,
gelet op het gedrag van klaagster en de ontstane conflicten met medegedetineerden, de orde en veiligheid binnen de inrichting van herkomst ermee gediend is door klaagster over te plaatsen. Hetgeen klaagster heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden
is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 17 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven