Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0917/GB, 5 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:05-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/917/GB

Betreft: [klager] datum: 5 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 maart 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zuyderbos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 juli 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. Haarlem. Op 6 december 2006 is hij op eigen verzoek overgeplaatst naar het h.v.b. Zwaag te Hoorn.

3. De standpunten
3.1. Het beroep is door klager als volgt toegelicht.
Vanwege de bezoektijden in de inrichting, die voor klagers afdeling alléén op dinsdag kunnen plaatsvinden, ziet klager zijn kinderen nauwelijks. Hij heeft drie kinderen die op school zitten en klager wil niet dat ze moeten spijbelen om hem te kunnen
bezoeken. De directie van het h.v.b. waar klager verblijft, stelt zich zeer onflexibel op wat betreft de bezoektijden. Daarnaast is klager in 2001 al een keer overgeplaatst uit Zwaag omdat meerdere personeelsleden die er werken, bekenden van hem zijn.
Dat komt omdat klager in Hoorn woont. Ook is de medeverdachte van klager in dezelfde inrichting gedetineerd en dat lijkt hem in het belang van het onderzoek geen ideale situatie. Hij wil dan ook graag worden overgeplaatst naar bij voorkeur het h.v.b.
Zuyderbos te Heerhugowaard of naar het h.v.b. Haarlem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Op 6 december 2006 is klager geherselecteerd voor het h.v.b. Zwaag. Begin februari 2007 doet klager opnieuw een verzoek tot overplaatsing. Dit is conform artikel 18, derde lid, van de Pbw afgewezen. Bezoekproblemen zijn inherent aan detentie.
Vanuit de inrichting zijn er ook geen geluiden dat er een onwerkbare situatie is ontstaan zodat het argument van klager dat personeelsleden in de inrichting bekenden van hem zijn, geen reden is om hem over te plaatsen. Evenmin is er door de inrichting
gemeld dat er problemen zouden zijn in verband met de aanwezigheid in de inrichting van een medeverdachte in klagers zaak.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. In artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a, van de Pbw is bepaald dat de betrokkene het recht heeft bij de selectiefunctionaris een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen strekkende tot plaatsing in dan wel overplaatsing naar een
bepaalde inrichting of afdeling. Het vierde lid van dit artikel bepaalt, dat indien het verzoekschrift is afgewezen, er zes maanden na deze afwijzing opnieuw een verzoekschrift kan worden ingediend.

4.3. De bestreden beslissing kent als motivering voor de gegeven afwijzing van het verzoek dat klager in december 2006 op eigen verzoek is overgeplaatst en dat de wet, artikel 18 Pbw, zich verzet tegen een binnen zes maanden nadien ingediend verzoek
tot overplaatsing. Die gegeven motivering is onjuist nu bedoelde termijn van zes maanden slechts bestaat na een afwijzing van een verzoek (artikel 18 Pbw). De bestreden beslissing moet daarom worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden
opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 5 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven