Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0182/GA, 6 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:06-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/182/GA

betreft: [klager] datum: 6 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.P. Hamer, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 januari 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught, betreffende een ordemaatregel van plaatsing in een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen,
in afwachting van het vervolg van de detentieroute, welke ordemaatregel extern ten uitvoer werd gelegd op de landelijke afzonderingsafdeling van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 mei 2007, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager, met behulp van een tolk in de Italiaanse taal, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. E.I.B. Hoffman, en [...], unit-directeur bij de EBI.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan – voor zover dat is komen vast te staan – naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie heeft ter zitting kennisgenomen van het feit, dat klager bij vonnis van een Italiaanse rechtbank is vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. Dit doet echter niet af aan het feit dat de bestreden beslissing op grond van de
destijds bekende feiten en omstandigheden in redelijkheid genomen had kunnen worden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 6 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven