Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7022/GA, 2 juli 2021, beroep
Uitspraakdatum:02-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Corona  v

Nummer          R-20/7022/GA

    

          

Betreft [Klager]

Datum 2 juli 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het zijn geboeid door een bewaarder die geen handschoenen droeg en de omstandigheid dat de bewaarder daarbij geen 1,5 meter afstand hield, terwijl dat wel is verplicht in verband met corona.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 11 mei 2020 het beklag ongegrond verklaard (G-2020-306). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager weerspreekt hetgeen de directeur in de beklagprocedure heeft aangevoerd. Vanaf het begin heeft klager meegewerkt en bovendien hadden de andere bewaarders wel handschoenen aan. Zij hadden klager kunnen boeien. Klager stelt dat de bewaarder in kwestie liegt. Het enige verbale verzet dat vanuit klagers kant is gekomen, ging over het aandoen van handschoenen. Klager vindt het spijtig dat niemand zijn verantwoordelijkheid durft te nemen en dat er in deze pandemie niet professioneel wordt gewerkt.

 

Standpunt van de directeur

De directeur heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op het beroep te reageren.

 

3. De beoordeling

Ten tijde van het ingediende klaagschrift – te weten op 23 april 2020 – waren de maatregelen van 13 maart 2020 van kracht die door de Minister voor Rechtsbescherming zijn genomen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus (Kamerstukken II 2019/20, 24587 en 25295, nr. 763). De richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werden en worden daarvoor ook opgevolgd, waaronder het houden van 1,5 meter afstand. De toen genomen maatregelen golden als landelijk beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ten aanzien van alle justitiële inrichtingen, waaronder de PI Sittard.

Klager stelt dat een bewaarder tijdens het boeien geen handschoenen aan had. Uit de stukken volgt dat de bewaarder in kwestie inderdaad geen handschoenen aan had, omdat er direct moest worden overgegaan tot boeien in het kader van een overplaatsing naar een isoleercel. Tijdens het boeien was er volgens de bewaarder verbaal verzet, maar uiteindelijk heeft klager correct meegewerkt. Nu geen van de andere bewaarders handschoenen aan had, kon de bewaarder in kwestie de actie niet afbreken en heeft hij ervoor gekozen om dit door te zetten.

De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur in dit geval zijn zorgplicht in het kader van het landelijk DJI-beleid niet heeft geschonden. Met de beklagrechter is de beroepscommissie het voorts eens dat er zich situaties binnen een PI kunnen voordoen waarin het niet mogelijk is een advies of maatregel strikt op te volgen. Gelet op de omstandigheden, namelijk dat er direct moest worden overgegaan tot boeien en klager in eerste instantie verbaal verzet toonde, is het niet onredelijk dat de bewaarder de actie – zonder handschoenen – heeft doorgezet. De beroepscommissie merkt daarbij nog op dat uit dat landelijk beleid van 13 maart 2020 niet volgt dat er een verplichting bestaat tot het dragen van handschoenen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 2 juli 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. J.B. Oreel, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven