Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1089/GB, 3 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1089/GB

Betreft: [klager] datum: 3 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 maart 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Rotterdam toegewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 23 januari 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. Alphen aan den Rijn. Op 4 april 2007 is hij op zijn verzoek overgeplaatst naar het h.v.b./ISD Rotterdam. Klager wil bij nader inzien niet worden overgeplaatst naar het h.v.b./ISD
Rotterdam en wil nu worden teruggeplaatst naar het h.v.b. Alphen aan den Rijn.

3. Ontvankelijkheid
Klager heeft conform artikel 18 van de Pbw een verzoek tot overplaatsing gedaan, welk verzoek is ingewilligd. In artikel 72, eerste lid, van de Pbw is bepaald dat klager het recht heeft een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen tegen de
beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaar- of verzoekschrift voor zover dit betreft een gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring, onderscheidenlijk afwijzing als bedoeld in artikel 18 Pbw. Gelet op het feit dat klager geen beroep heeft
ingesteld tegen een van de hiervoor genoemde beslissingen, zal hij niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 3 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven