Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0442/GBT, 3 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/442/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 3 juli 2007

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

Namens [...], hierna klaagster te noemen, heeft de raadsman mr. E.R. Weening, beroep ingesteld tegen een op 20 februari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het niet-ontvankelijk verklaren van haar bezwaarschrift, gericht tegen de
beslissing tot beëindiging van haar deelname aan een penitentiair programma (p.p.).
Bij uitspraak van 10 mei 2007 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende
lid, Pbw aan klaagster geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat er een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klaagster zal haar detentie op een nog nader te bepalen datum voortzetten op basis van een p.p. zonder elektronisch toezicht (e.t.).

Beoordeling
Op 12 januari 2007 is beslist tot beëindiging van klaagsters deelname aan een p.p. Klaagster is sedert die datum niet gedetineerd geweest en de tenuitvoerlegging van de aan haar opgelegde gevangenisstraf is (kennelijk) opgeschort. Naar aanleiding van
de
uitspraak van de beroepscommissie van 10 mei 2007 heeft de selectiefunctionaris besloten klaagster op een nader te bepalen datum weer te laten deelnemen aan een basis p.p. zonder e.t. Hoewel klaagster mag deelnemen aan een p.p. is door de gang van
zaken
de einddatum van haar detentie aanmerkelijk verschoven. Indien het p.p. normaal doorgang zou hebben gevonden, zou zij op 7 maart 2007 in vrijheid zijn gesteld. Die datum zal op zijn minst genomen met ruim zes maanden worden overschreden. Gelet daarop
acht de beroepscommissie termen aanwezig voor een financiële tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 150,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klaagster een tegemoetkoming toekomt
van € 150,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 3 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven