Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5001/GA, 9 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:09-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5001/GA

               

Betreft [Klager]

Datum 9 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het niet verstrekt krijgen van een nieuwe laptop.

 

De beklagrechter bij het Justitieel Complex (JC) Zaanstad heeft op 2 oktober 2019 het beklag ongegrond verklaard (ZS-ZN-2019-38). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van het JC Zaanstad (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

Namens de beroepscommissie is op 15 september 2020 bij de directeur nadere informatie opgevraagd ten aanzien van de verstrekking van laptops binnen de inrichting. De reactie van de directeur is op 22 september 2020 bij het secretariaat van de Raad binnengekomen en is ter kennisgeving aan klager toegezonden.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

Daarbij overweegt de beroepscommissie dat klager ook in beroep niet heeft weersproken dat hij op de hoogte is gebracht van de in de PI gehanteerde werkinstructie zoals omschreven in het document ‘Digitaal Strafdossier Justitiabele’. Ingevolge deze werkinstructie wordt een laptop met daarop het strafdossier alleen beschikbaar gesteld indien de advocaat namens de justitiabele een daartoe strekkend verzoek bij het Openbaar Ministerie (OM) heeft ingediend. Het OM bepaalt vervolgens of digitale inzage in het strafdossier noodzakelijk is en geeft in dat geval aan de Dienst Justitiële Inrichtingen opdracht om een laptop te verstrekken. De beroepscommissie gaat ervan uit dat een dergelijk verzoek namens klager niet is gedaan, althans dat de PI nooit een opdracht tot verstrekking daarvan heeft ontvangen, en dat daarom de verstrekking van een nieuwe laptop is geweigerd.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

 

Deze uitspraak is op 9 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. A.M.G. Smit en mr. D.R. Sonneveldt, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven