Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/20646/SGA, 30 maart 2021, schorsing
Uitspraakdatum:30-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/20646/SGA

               

Betreft [verzoeker]

Datum 30 maart 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht (hierna: de directeur) heeft op 24 maart 2021 aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van tien dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, vanwege de vondst op verzoekers meerpersoonscel (MPC) van een mobiele telefoon en oplaadkabel, ingaande op 24 maart 2021 om 10.30 uur en eindigend op 3 april 2021 om 10.30 uur.

Verzoekers raadsman, mr. S. van Minderhout, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (PD 2021-161).

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Verzoeker stelt dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aangetroffen contrabande. Verzoeker heeft verklaard dat de telefoon en oplaadkabel niet van hem zijn en hij hier geen wetenschap van had. Verzoeker heeft vernomen dat zijn celgenoot aan de directeur had willen vertellen dat verzoeker niets te maken heeft met de aangetroffen contrabande, maar dat er door personeel aangegeven is dat er niet meer in gesprek gegaan kon worden omdat de disciplinaire straf al was opgelegd.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker in een MPC verblijft waar op 23 maart 2021 bij een cel inspectie een mobiele telefoon en oplaadkabel is aangetroffen. Verzoeker en zijn celgenoot zijn gehoord door de directeur en beiden ontkennen zij af te hebben geweten van de aangetroffen contrabande. Omdat de directeur vindt dat verzoeker verantwoordelijk gehouden kan worden voor hetgeen op zijn cel wordt aangetroffen heeft verzoeker een disciplinaire straf opgelegd gekregen van tien dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel.

De voorzitter overweegt dat in beginsel alle in een MPC verblijvende gedetineerden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de vondst van contrabande in die cel, tenzij aannemelijk is dat de betrokken gedetineerde geen weet heeft of kon hebben van het voorhanden hebben van de aangetroffen contrabande. Zowel verzoeker als zijn celgenoot heeft ontkend af te weten van de aangetroffen contrabande. Uit het schriftelijk verslag van 23 maart 2021 blijkt dat de contrabande was verstopt in een zwartkleurige sok welke onder het onderste bed van de MPC werd aangetroffen. De telefoon en de oplaadkabel waren dus verstopt. Er zijn geen omstandigheden bekend waaruit kan worden afgeleid dat verzoeker niettemin op de hoogte was van de aanwezigheid van de contrabande.  Gelet daarop kan verzoekers verklaring dat hij geen weet had van de contrabande aannemelijk worden geacht. Naar het voorlopig oordeel kan verzoeker dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de in de MPC aangetroffen contrabande. Het verzoek zal worden toegewezen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

Deze uitspraak is op 30 maart 2021 gegeven door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, bijgestaan door bc. L. Vis-van Alff, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven