Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0878/GA, 28 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:28-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/878/GA

betreft: [klager] datum: 28 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de PI Oosterhoek te Grave,

gericht tegen een uitspraak van 29 maart 2007 van de beklagcommissie bij voormelde PI Oosterhoek, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 juni 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is [...], unit-directeur van de PI Oosterhoek gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet toestaan van de invoer van een DVD-(af)speler.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In de inrichting is het mogelijk om bij de inrichtingsbibliotheek dvd’s te huren. Die kunnen dan worden afgespeeld in dvd-spelers in de recreatieruimte, die eigendom zijn van de inrichting en aan de gedetineerden ter beschikking worden gesteld. Op zich
is de overweging van de beklagcommissie, betreffende de mogelijkheid om Play Station II (PSII)-apparaten in te voeren, juist. Naar aanleiding van deze beklagzaak is de directeur tot het oordeel gekomen dat dit beleid aanpassing behoeft overeenkomstig
de
landelijk geldende regels. Eigenlijk is er nooit nagedacht over de verdergaande technische mogelijkheden van spelcomputers. Het zal daarom (ook) verboden worden om een PSII in te voeren. Het zal nog enige tijd duren alvorens alle PSII-apparaten uit de
inrichting verdwenen zijn. De directeur wil dat nieuwe beleid zorgvuldig invoeren en dan kan niet zonder meer een algemeen verbod worden ingevoerd. De directeur blijft overigens van mening dat de weigering om een dvd-speler in te mogen voeren op goede
gronden is gegeven.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In artikel 4.5.1.1. van de Huisregels van de PI Oosterhoek staat dat het de gedetineerde niet is toegestaan onder zijn berusting te houden (onder meer) film- en videoapparatuur. De tekst van dat artikel dwingt niet tot een uitleg omtrent film- en
videoapparatuur als die van de beklagcommissie. Zulks geldt temeer, nu de beroepscommissie reeds eerder heeft overwogen dat apparaten waarmee dvd’s kunnen worden afgespeeld, worden aangemerkt als film- en videoapparatuur. Het voorhanden hebben daarvan
in de verblijfsruimte is verboden. Dit is een algemene voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel. Klager had daarom niet mogen worden ontvangen in zijn beklag.

Hetgeen de beklagcommissie heeft overwogen met betrekking tot de aanwezigheid van PSII-apparaten maakt dit oordeel niet anders, nu de directeur heeft aangegeven deze problematiek te onderkennen en – met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid – te
zullen bewerkstelligen dat zo snel als mogelijk een einde zal worden gemaakt aan de aanwezigheid van die PSII-apparaten in de inrichting.
Ook het argument, dat de gedetineerden dvd’s kunnen huren in de inrichtingsbibliotheek, speelt in deze geen rol. Aan de gedetineerden wordt, zo heeft de directeur aangegeven, de mogelijkheid geboden om die dvd’s in de recreatieruimte van de
verblijfsafdeling, met gebruikmaking van aan de inrichting toebehorende afspeelapparatuur, af te spelen. Voor dat afspelen is daarom geen
andere – door de gedetineerde in te voeren – apparatuur noodzakelijk.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.W.P. Verheugt en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven