Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/20457/SGA, 18 maart 2021, schorsing
Uitspraakdatum:18-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/20457/SGA

              

Betreft [Verzoeker]

Datum 18 maart 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel (hierna: de directeur) verplicht klager, ondanks zijn bezwaren met het oog op de veiligheid, om deel te nemen aan de arbeid.

Verzoekers raadsvrouw, mr. M.C. Pedrotti, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift.

2. De beoordeling

Namens verzoeker is aangevoerd dat verzoeker niet aan de arbeid wil deelnemen, omdat hij zich niet veilig voelt, nu de coronamaatregelen niet in acht zouden worden genomen. Hij is bang dat hij een rapport krijgt wegens werkweigering.

Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat een aantal wijzigingen in het dagprogramma is doorgevoerd ter beperking van het risico op besmetting met het coronavirus nadat de PI in januari 2021 in lockdown is geweest als gevolg van een corona-uitbraak. Er is een vaste koppeling tussen een woonafdeling en een werkzaal gemaakt en er wordt een maximum van 24 gedetineerden per werkzaal gehanteerd. Vanwege het maximumaantal gedetineerden dat per werkzaal wordt gehanteerd, bestaat de mogelijkheid voor gedetineerden om af te tekenen voor deelname aan de arbeid. Dit is met de gedetineerden gecommuniceerd. Verzoeker is tot op heden nog geen rapport aangezegd voor het niet deelnemen aan de arbeid.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kan beslissing van de directeur om verzoeker te verplichten tot deelname aan de arbeid – met dien verstande dat verzoeker de mogelijkheid heeft om af te tekenen voor deelname aan de arbeid – onder voormelde omstandigheden niet op voorhand als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 18 maart 2021 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door Y.L.F. Schuren, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven