Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0974/GB, 27 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/974/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager ongegrond verklaard. Het bezwaarschrift was gericht tegen de beslissing om een opgelegde vrijheidsstraf niet ten uitvoer te leggen door middel van elektronische detentie (ED).

2. De feiten
Op 14 maart 2007 heeft de selectiefunctionaris beslist dat klager niet in aanmerking komt voor ED. Klager dient een vrijheidsstraf te ondergaan van zeven dagen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Anders dan door de selectiefunctionaris wordt aangenomen, wil klager graag zijn gevangenisstraf ondergaan door middel van ED. Omdat klager op 16 april 2007 in het huwelijk zou treden, heeft hij om
uitstel van de ingangsdatum gevraagd. In plaats daarvan is besloten de ED af te wijzen. Klager wil graag alsnog in aanmerking komen voor ED.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 31 januari 2007 heeft klager aan het Centraal Justitieel Incassobureau gemeld dat hij zijn vrijheidsstraf wenste te ondergaan middels ED. Gelet op de aan hem opgelegde vrijheidsstraf, kwam klager in aanmerking voor ED. Om die reden is het dossier op
9 februari 2007 doorgezonden naar de penitentiaire inrichting administratief (PIA) Haarlem. Klager is door (een medewerker van) de PIA uitgenodigd voor een intakegesprek op 14 maart 2007. Doel van dat gesprek was om te beoordelen of klager geschikt kon
worden bevonden voor ED. Personeel van de PIA heeft vervolgens op 14 maart 2007 aan de selectiefunctionaris bericht dat klager telefonisch contact heeft gehad met de PIA en toen heeft aangegeven niet meer geïnteresseerd te zijn om zijn straf te
ondergaan door middel van ED. Vervolgens is op 14 maart 2007 een afwijzende beslissing genomen. Vervolgens is hem op 15 maart 2007 een oproep verzonden om zich op 16 april 2007 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te
Overloon. Op 23 maart 2007 heeft klager een bezwaarschrift ingediend. Tegen de afwijzing van ED voert hij geen argumenten aan. Wel voert hij aan dat hij op 16 april 2007 gaat trouwen. Van die melding zijn overigens geen bewijsstukken bijgevoegd. Klager
heeft zich niet gemeld in de b.b.i. en om die reden is op 23 april 2007 een arrestatieprocedure gestart.

4. De beoordeling
Door geen gehoor te geven aan de oproep zijn straf te ondergaan, heeft klager zich aan de tenuitvoerlegging van de straf onttrokken. Hij staat thans gesignaleerd voor het ondergaan van zijn straf. Tegen deze achtergrond heeft klager geen belang bij de
beoordeling van zijn beroep, dat immers was gericht tegen de beslissing de straf niet ten uitvoer te legen door middel van elektronische detentie. Hij zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven