Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0944/GB, 11 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/944/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. van den Berg, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis/ISD De Grittenborgh te Hoogeveen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 februari 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Zwolle. Op 5 april 2007 is hij geplaatst in de gevangenis/ISD De Grittenborgh, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Door de selectiefunctionaris wordt gesteld dat het feit dat klager is afgestraft, redengevend is voor het feit dat klager is geselecteerd voor een normaal beveiligde inrichting met een regime van algehele gemeenschap. De logica daarvan ontgaat klager
volkomen. Klager heeft nimmer voorkeur uitgesproken voor overplaatsing en dus ook niet voor overplaatsing naar De Grittenborgh. Hij heeft zelfs nadrukkelijk verzocht om niet te worden overgeplaatst. Reden daarvoor is dat de partner van klager in Zwolle
woont, zij geen inkomsten heeft en derhalve niet kan reizen, waardoor klager na overplaatsing geen of nauwelijks kans maakt op bezoek van zijn partner. Het is voor klager erg belangrijk om bezoek te ontvangen van zijn partner, omdat klager en zijn
partner voornemens zijn binnenkort in het huwelijk te treden. Daarvoor moeten de nodige formaliteiten worden vervuld. De selectiefunctionaris had rekening moet houden met deze omstandigheden en heeft ten onrechte geen belangenafweging gemaakt. Klager
verzoekt uitdrukkelijk door de Raad te worden gehoord.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is gedetineerd voor een taakstrafvervangende hechtenis en dient te worden geselecteerd voor een vervolginrichting. Omdat klager een openstaande zaak heeft, is fasering naar een beperkt beveiligde inrichting niet mogelijk. Er is gekozen voor de
gevangenis/ISD De Grittenborgh omdat deze goed te bereiken is voor het bezoek van klager. Hij heeft hieraan zelf ook de voorkeur gegeven. Klager kan niet in Zwolle blijven, omdat daar geen gevangenis is.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek om klager te horen af.

4.2. De gevangenis/ISD De Grittenborgh is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4. Klager wil niet worden geplaatst in de gevangenis/ISD De Grittenborgh in verband met het bezoek van zijn partner. Uit de inrichtingsrapportage blijkt dat klager zijn voorkeur voor plaatsing in De Grittenborgh heeft uitgesproken. De
beroepscommissie is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden
aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 11 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven