Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1526/STA, 19 juni 2007, schorsing
Uitspraakdatum:19-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1526/STA

betreft: [klager] datum: 19 juni 2007

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift tevens klaagschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte te Rekken, verder de inrichting of Oldenkotte te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting van 21 mei 2007, inhoudende de plaatsing
van verzoeker op (een afdeling voor intensieve zorg) van Oldenkotte voor de duur van maximaal vier weken.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke en telefonische inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 18 juni 2007.

1. De standpunten
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij zich van geen kwaad bewust is. Hem is geen tbs opgelegd maar hij is geplaatst in een psychiatrische inrichting. Zijn gedrag rechtvaardigt niet de plaatsing in Oldenkotte. Het is belachelijk. Zijn behandelend arts zou
hem diezelfde dag willen ontslaan uit de psychiatrische inrichting. Vanwege persoonlijke wrokgevoelens is verzoeker geplaatst in Oldenkotte. Verzoeker had die avond wel gedronken, maar heeft geen dreigende toon gebruikt zoals beweerd wordt.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt naar voren dat verzoeker op 21 mei 2007 op de afdeling voor intensieve zorg in Oldenkotte is geplaatst. Het betreft een opname voor de duur van maximaal een maand, abusievelijk is in de
beslissing
vermeld dat het een plaatsing voor een periode van maximaal vier weken zou zijn. Op 21 juni 2007 wordt verzoeker teruggeplaatst naar het algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ) Helmerzijde waar hij met een rechterlijke machtiging is opgenomen. Op 15
mei
2007 is verzoeker fysiek agressief naar medepatiënten. Hulp van personeel en politie was noodzakelijk. Terugplaatsing naar de afdeling van de APZ werd op korte termijn als niet haalbaar ingeschat. Om die reden is het verzoek gedaan om hem enige weken
in
Oldenkotte op te nemen om zodoende de terugkeer naar de afdeling enig respijt te geven. Formeel behoort verzoeker niet tot de capaciteit van Oldenkotte maar valt hij onder de verantwoordelijkheid van APZ Helmerzijde en dient hij zich met klachten over
de behandeling te wenden tot de patiëntenvertrouwenspersoon van die instelling.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat verzoeker, die op grond van een rechterlijke machtiging is opgenomen in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Helmerzijde en daarnaar zal terugkeren op 21 juni 2007, niet in op grond van de Bvt in Oldenkotte is geplaatst.
Derhalve is geen sprake van een beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 56 of artikel 57 van de Bvt , waarvan om schorsing door de voorzitter kan worden verzocht De voorzitter kan verzoeker niet in zijn verzoek ontvangen. Verzoeker dient zijn
klacht overeenkomstig het bepaalde in art. 41 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen te richten tot het bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 juni 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven