Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/20416/SGA, 18 maart 2021, schorsing
Uitspraakdatum:18-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/20416/SGA                       

Betreft verzoeker        Datum 18 maart 2021

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

1. De procedure

De directeur van het Justitieel Complex Zaanstad (hierna: de directeur) heeft beslist tot quarantaineplaatsing van alle op afdeling (…) verblijvende gedetineerden.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek is ingeschreven als klaagschrift (ZZ-2021-159).

2. De ontvankelijkheid

De voorzitter overweegt dat de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) - zoals ook volgt uit de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1994/95, 24263, nr. 3, p. 72-75) bij de Pbw - ziet op het individuele beklagrecht van de gedetineerde. Op het schorsingsverzoek is aangegeven dat dit een gezamenlijk beklag betreft van heel afdeling (…). Het is door verschillende gedetineerden ondertekend met een celnummer en een handtekening. Een uitdrukkelijke verklaring van de gedetineerden dat zij bijvoorbeeld één gedetineerde machtigen namens hen een rechtsmiddel aan te wenden, ontbreekt (vgl RSJ 16 januari 2012, 11/3088/GA). Uit de regelgeving en de jurisprudentie is derhalve af te leiden dat een gedetineerde persoonlijk een beklag moet indienen en ondertekenen, dan wel dat een aantal gedetineerden een persoon uitdrukkelijk machtigen om dit te doen. Hiervan is bij dit klaagschrift, die aan het schorsingsverzoek ten grondslag ligt, geen sprake. Gelet hierop kan verzoeker in de zin van ´afdeling (…)´ niet worden ontvangen in het schorsingsverzoek.

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek.

Deze uitspraak is op 18 maart 2021 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven