Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0386/GB, 24 april 2007, beroep
Uitspraakdatum:24-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/386/GB

Betreft: [klager] datum: 24 april 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T.H. Dijkstra, namens

[...]
verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 februari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) locatie Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 april 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Doetinchem. Op 29 januari 2007 is hij teruggeplaatst naar de b.b.i. locatie Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Het beroep is namens klager als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris stelt dat er alleen kan worden afgegaan op aangeleverde adviezen, maar er is in dit geval sprake van tegenstrijdige adviezen. Verder wordt voorbijgegaan aan het feit dat klager een klacht heeft ingediend tegen de reclassering in
Almelo en aan het positieve rapport van de inrichting. In een andere kwestie heeft de selectiefunctionaris al eens om nadere rapportage verzocht terzake een rapport van de reclassering. Dit zou ook in deze zaak logisch zijn geweest, gelet op de
ingediende klacht, het eerste (positieve) advies van de reclassering in Assen en de ingrijpende gevolgen van de beslissing voor klager (uitsluiting van deelname aan het penitentiair programma en terugplaatsing van een z.b.b.i. naar een b.b.i.).

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De reclassering in Almelo had een negatief advies gegeven betreffende deelname van klager aan een penitentiair programma (p.p.). Op grond van deze informatie kon deelname aan het p.p. niet doorgaan en is klager teruggeplaatst naar een b.b.i.. Na het
indienen van beroep werden er berichten ontvangen van de mentor van klager uit de z.b.b.i., de reclasseringswerker in Assen die het positieve pré-advies had geschreven betreffende deelname van klager aan p.p. en een reactie van klager op het
reclasseringsgesprek in Almelo. Hierop is aan de reclassering in Almelo gevraagd te reageren, waarna de reclassering in Almelo klager opnieuw voor een gesprek heeft uitgenodigd. Dit gesprek is wél positief verlopen en nu zal het plan voor deelname aan
het p.p. worden aangepast, waarna een positief advies betreffende deelname zal volgen.

4. De beoordeling
De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als redelijk en billijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat in eerste instantie niet is onderzocht waarom er
tegenstrijdige adviezen zijn afgegeven. In de beslissing is ook niet gemotiveerd waarom alléén het advies van de reclassering in Almelo werd opgevolgd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden
opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 24 april 2007

secretaris voorzitter

Naar boven