Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0331/GA, 21 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/331/GA

betreft: [klager] datum: 21 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.H.W. Spoelstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 februari 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 mei 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting Amsterdam, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. P.H.W. Spoelstra.
De directeur van de gevangenis Zoetermeer heeft telefonisch laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing van de directeur tot afwijzing van klagers verzoek om incidenteel verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beslissing is mondeling medegedeeld door de mentor van klager. De vriendin van klager heeft psychische problemen. Klager heeft dit
aangetoond met een verklaring van een arts. Hij wil haar steunen. Het verzoek om incidenteel verlof is afgewezen zonder dat de mogelijkheid van begeleid verlof in overweging is genomen. Het bsd heeft ten onrechte aangegeven dat deze mogelijkheid alleen
geldt voor gedetineerden die geplaatst zijn in inrichtingen met een hoger beveiligingsniveau.
Klager meent dat hij in aanmerking komt voor incidenteel verlof. De vriendin van klager is woonachtig in Zoetermeer. Incidenteel verlof voor een periode van één dag is derhalve afdoende. Over twee maanden wordt klager geplaatst in een open kamp.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager wil zijn vriendin bijstaan bij een verhuizing. Zij zou daar lichamelijk niet volledig toe in staat zijn. Op grond van artikel 22 en 23 van
de
Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, is dit verzoek afgewezen. Het OM heeft aangegeven dat er sprake is van maatschappelijke onrust. Dit advies is voor de directeur doorslaggevend. Bij de aanvraag van het verlof heeft klager niets vermeld
over
de psychische toestand van zijn vriendin.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 32, eerste en tweede lid, onder l, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting beslist de minister van Justitie op een verzoek om incidenteel verlof indien de gedetineerde, al dan niet onherroepelijk, is veroordeeld tot
een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan twee jaar.
De directeur heeft op de aanvraag van klager voor incidenteel verlof beslist. Uit de brief van de advocaat-generaal bij het ressortsparket te ’s-Gravenhage komt naar voren dat klager is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar. Gelet hierop en
voormeld artikel had niet de directeur maar de minister de beslissing dienen te nemen. De bestreden beslissing van de directeur is derhalve onbevoegd genomen. Het beroep is gegrond. De uitspraak van de beklagcommissie dient te worden vernietigd en het
beklag is alsnog gegrond.
Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager in aanmerking voor een tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt deze vast op
€ 15,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, prof.mr. C. Kelk en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 21 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven