Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0398/GA en 07/0436/GA, 20 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 07/398/GA en 07/436/GA

betreft: [klager] datum: 20 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Arnhem-Zuid,

gericht tegen de uitspraak van 5 februari 2007 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

en van het beroepschrift van klager, gericht tegen de beslissing van de beklagrechter bij voormelde locatie van 5 februari 2007, voor zover daarin is bepaald dat aan klager een tegemoetkoming van een half uur extra luchten wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De zitting van de beroepscommissie van 7 mei 2007, is gehouden in de penitentiaire inrichting De Ooyerhoek te Zutphen.

Klager heeft telefonisch laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

De directeur van de locatie Arnhem-Zuid heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de schending van het recht om gedurende tenminste één uur per dag te luchten.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en een tegemoetkoming vastgesteld van een half uur extra luchten.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Normaal wordt er gelucht van 15.30 tot 16.30 uur. Op 13 december 2006 heeft het luchten plaatsgevonden van 15.55 tot 16.30 uur. Het is onjuist wat de directeur stelt, dat er tot 17.00 is gelucht.
Klager wil liever een financiële tegemoetkoming van € 5,= .

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
De beklagcommissie geeft aan dat er dagelijks tijdig voor 17.00 uur wordt ingesloten en dat dit nu dus ook wel zal zijn gedaan. Dit geldt voor de afdelingen die geen avondprogramma hebben. De IBA, waar klager verblijft, heeft echter wel een
avondprogramma en daardoor is het personeel niet strikt aan vaste tijden gebonden. Het feit dat klager later is uitgesloten om te luchten wil dus niet zeggen dat hij daardoor niet zijn uur kon volmaken.

3. De beoordeling
Vast is komen staan dat wegens organisatorische redenen het luchten op 13 december 2006 later is begonnen. Door de directeur is gesteld dat klager die dag gewoon een uur heeft gelucht.

De beroepscommissie is van oordeel dat niet aannemelijk geworden is dat er sprake was van een beklagwaardige schending van klagers recht op luchten.
Zij zal het beroep van de directeur gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.
Nu het beroep van de directeur gegrond wordt verklaard is er geen grond voor toekenning van een tegemoetkoming

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van klager ongegrond en het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. E.B.M. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 20 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven