Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7754/TB, 1 maart 2021, beroep
Uitspraakdatum:01-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7754/TB

    

          

Betreft [klager]

Datum 1 maart 2021

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 6 augustus 2020 beslist klager over te plaatsen naar FPC De Rooyse Wissel te Venray.

Klagers raadsman, mr. J.C. de Goeij, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie op het beroepschrift en de overige stukken.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is het niet eens met de beslissing om hem over te plaatsen naar FPC De Rooyse Wissel (hierna: De Rooyse Wissel), omdat afgesproken zou zijn (eerst) een zorgconferentie te beleggen waarin gesproken zou worden over een eventuele overplaatsing.

 

Standpunt van verweerder

Aan de beslissing tot overplaatsing ligt een verzoek tot overplaatsing van Hoeve Boschoord (Trajectum) van 24 februari 2020 ten grondslag. Uit dit verzoek blijkt dat is geprobeerd om klager vanuit Trajectum te laten resocialiseren. Inmiddels zijn vier resocialisatiepogingen gedaan, die niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Dit heeft Trajectum doen besluiten een LFPZ-aanvraag te doen. Gelet op de verstoorde behandelrelatie waarbij sprake is van aanhoudend grensoverschrijdend en risicovol gedrag heeft Trajectum verzocht om klager in afwachting van zijn LFPZ-procedure over te plaatsen naar een andere instelling. Klager verblijft op de gesloten crisis- en observatie-afdeling binnen Trajectum alwaar hij nauwelijks contact heeft met de begeleiding, geen programma volgt en bijna niet uit zijn kamer komt.

Bovenstaande omstandigheden zijn voor klager ongezond en bieden weinig kwaliteit van leven. Klager heeft geen vertrouwen meer in zijn begeleiding en heeft zich, naast zijn functioneren op dit moment, ook in het afgelopen half jaar nog behoorlijk fors verbaal agressief en dreigend opgesteld. Er is sprake van achterdocht en wantrouwen. Er is sprake van een ontwrichte werkrelatie tussen Trajectum en betrokkene. Bij oplopende spanning en stress heeft klager verbaal fors geageerd en is hij dermate dreigend geweest dat er bij sociotherapeuten handelingsverlegenheid ontstond en zij onvoldoende durfden in te grijpen. Een aanvraag longstay kan enkele maanden in beslag nemen. Derhalve wordt een overplaatsingsverzoek aangevraagd om zodoende in te kunnen zetten op verbetering van kwaliteit van leven en de werkrelatie met klager vanuit een nieuwe omgeving, die nog niet op alle vlakken besmet is met het verleden (voor zowel klager als personeel). De inschatting wordt gemaakt dat klager beter begeleid kan worden vanuit een behandel- en leefklimaat dat minder orthopedagogisch en ondersteunend is, maar meer gericht is op behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

Gelet op het voorgaande is sprake van een onhoudbare situatie waarin een langer verblijf van klager in Trajectum niet in de rede ligt. Er is sprake van een behandelimpasse, de kwaliteit van leven staat onder druk en het personeel voelt zich bedreigd. Mogelijke afspraken over een nog te houden zorgconferentie zijn hieraan ondergeschikt, waarbij wordt aangetekend dat er momenteel een lange wachttijd bestaat voor het houden van een zorgconferentie.

 

3. De beoordeling

Aan klager is bij onherroepelijk geworden uitspraak de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd.

Klager verbleef in FPK De Beuken van Trajectum te Boschoord. Klager is inmiddels overgeplaatst naar FPC De Rooyse Wissel.

Op grond van artikel 6.2 van de Wet forensische zorg moet verweerder bij de (over)plaatsing van ter beschikking gestelden de volgende factoren meenemen in zijn overwegingen:

a.  de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt;

b.  de eisen die de verlening van forensische zorg aan de forensische patiënt gezien de aard van de bij hem geconstateerde psychische stoornis of verstandelijke beperking stelt; en

c.  de forensische zorgbehoefte en het beveiligingsniveau zoals opgenomen in de indicatiestelling.

Uit die inlichtingen van verweerder komt naar voren dat in Trajectum sprake is van een behandelimpasse, dat de kwaliteit van klagers leven onder druk staat en het personeel zich bedreigd voelt. Daarnaast volgt uit de inlichtingen dat in Trajectum vier resocialisatiepogingen zijn gedaan, die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, waarop is besloten een LFPZ-aanvraag te doen. Trajectum heeft, gelet op de verstoorde behandelrelatie, waarbij sprake is van aanhoudend grensoverschrijdend en risicovol gedrag, verzocht om klager in afwachting van zijn LFPZ-procedure over te plaatsen naar een andere instelling.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Klager heeft geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat verweerder in redelijkheid niet tot de bestreden beslissing heeft kunnen komen. De omstandigheid dat klager is overgeplaatst alvorens een zorgconferentie heeft plaatsgevonden, maakt dit oordeel niet anders. Een zorgconferentie kan ook vanuit De Rooyse Wissel worden ingepland. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Deze uitspraak is op 1 maart 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. T.B. Trotman, voorzitter, dr. T. Jambroes en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door

mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven