Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1510/STA, 15 juni 2007, schorsing
Uitspraakdatum:15-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1510/STA

betreft: [klager] datum: 15 juni 2007

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. C. Krijger, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC Veldzicht, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting van 14 juni 2007, inhoudende de (interne)
overplaatsing naar de locatie Grittenveld van FPC Veldzicht te Hoogeveen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 14 juni 2007 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 15 juni 2007.

1. De standpunten
Verzoeker heeft zijn verzoek als volgt toegelicht. De afdeling Grittenveld is gelegen in het huis van bewaring Grittenborgh. De feitelijke overplaatsing zal op 18 juni 2007 plaatsvinden. Daarna is een terugplaatsing naar de afdeling Zuid 3
onwaarschijnlijk. De inrichting is namelijk voornemens een andere verpleegde eveneens op maandag 18 juni over te plaatsen naar de afdeling waar verzoeker thans verblijft. De Grittenveld is geen behandelfaciliteit waar een terbeschikkinggestelde
behoorlijk kan worden verpleegd. Klager wordt simpelweg gedetineerd. Door verzoeker over te plaatsen worden hem beperkingen opgelegd van rechten zoals bedoeld in artikel 56, eerste lid, onder e, Bvt. Hij krijgt geen behandeling en zijn
bewegingsvrijheid
is ernstig beperkt. Hierdoor ondervindt verzoeker in zijn behandeling schade. Verzoeker lijdt ernstig onder stress van het vooruitzicht van de overplaatsing. De inrichting poogt verzoeker geplaatst te krijgen op een forensisch psychiatrische afdeling.
Tot die tijd wordt er niets voor verzoeker gedaan. Men wil verzoeker geen behandelplek laten innemen. Gelet op de zeer beperkte bewegingsvrijheid zal de overplaatsing ook ernstige beperkingen met zich meebrengen in het contact tussen verzoeker en de
buitenwereld. De beslissing is daarmee aan te merken als een beperking als bedoeld in artikel 56 lid 1 onder c van de Bvt.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt naar voren dat verzoeker op 18 juni a.s. zal worden overgeplaatst naar de afdeling Grittenveld in de p.i. De Grittenborgh. Op 8 december 2006 is verzoeker na een desertie vanuit een
TMV-voorziening geplaatst in Veldzicht. In afwachting van de herstart van zijn verloven en hernieuwde uitplaatsing naar een FPA-voorziening heeft hij verbleven op een behandelplaats op de afdeling Zuid 3, de afdeling voor patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis. Verzoeker is puur om logistieke redenen op deze afdeling geplaatst, niet omdat hij het behandelklimaat op deze afdeling nodig heeft. Omdat de druk op de doorstroom en de opname van nieuwe patiënten op dit moment erg hoog is,
is
besloten behandelplaatsen in de inrichting zoveel als mogelijk te bezetten met patiënten die gezien hun behandelproces binnen de inrichting kunnen doorstromen.
De afdeling Grittenveld is evengoed een behandelafdeling als alle andere behandelafdelingen in FPC Veldzicht. Ook op de afdeling Grittenveld wordt volledige behandeling geboden. De behandeling van verzoeker, die gericht is op nieuwe uitplaatsing,
krijgt
daar op dezelfde wijze gestalte als in FPC Veldzicht het geval is. De behandeling van verzoeker zal dus niet stagneren. De bewegingsvrijheid op de afdeling Grittenveld is niet beperkter dan die op andere afdelingen. Op dit moment beschikt verzoeker
niet
over vrijheden. Het regime op de afdeling Grittenveld verschilt niet met het regime zoals dat geldt in FPC Veldzicht.

2. De beoordeling
Bij besluit van 6 december 2005 van de minister van Justitie (kenmerk 5391242/05/DJI) is unit 6 van de penitentiaire inrichting Grittenborgh te Hoogeveen aangewezen als afdeling van FPC Veldzicht. Klager verblijft thans in FPC Veldzicht te Balkbrug en
zal op maandag 18 juni 2007 worden overgeplaatst naar voornoemde afdeling te Hoogeveen.

Een door het hoofd van de inrichting genomen beslissing tot (interne) overplaatsing is in beginsel niet aan te merken als een beslissing waartegen op grond van artikel 56 Bvt beklag openstaat. Verzoeker stelt echter dat de overplaatsing feitelijk tot
gevolg zal hebben dat hij in zijn rechten zal worden ingeperkt, in het bijzonder zijn recht op behandeling en bewegingsvrijheid. Verzoeker meent dat de afdeling Grittenveld niet is aan te merken als een behandelfaciliteit. Tevens meent verzoeker dat
door de beslissing er beperkingen worden opgelegd in zijn contacten met de buitenwereld. Tegen deze achtergrond en gelet op artikel 56, eerste lid, onder c en e, Bvt is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter klager ontvankelijk in zijn beklag en
daarmee ook in zijn verzoek.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van een beslissing van het hoofd van de inrichting slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de
orde is nu daarom slechts de vraag of de beslissing tot overplaatsing zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van die beslissing van het hoofd van de inrichting. Naar het oordeel van de voorzitter is
dat, mede gelet op de inlichtingen van het hoofd van de inrichting, niet het geval. De voorzitter neemt hierbij in aanmerking dat volgens het hoofd van de inrichting op de afdeling Grittenveld een volledige behandeling wordt geboden. Ook ten aanzien
van
de bewegingsvrijheid van verzoeker en contacten met de buitenwereld is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter onvoldoende aannemelijk geworden dat verzoeker door de overplaatsing wordt geschonden in enig recht.
Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven