Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2493/TB, 12 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2493/TB

betreft: [klager] datum: 12 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen, ingediend door zijn vertegenwoordiger J.H. Grievink, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 25 september 2006 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 mei 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, zijn gehoord namens de Minister mr. A.T.J. de Boer en [...], hoofd behandeling bij de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal (hierna: De
Kijvelanden.

Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen.

Zijn vertegenwoordiger heeft schriftelijk meegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen.

Omdat het lid mr. R. Weenink plotseling verhinderd was om ter zitting te verschijnen, zal hij op grond van de stukken de zaak medebeoordelen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager over te plaatsen van de FPK De Meren te Amsterdam naar De Kijvelanden.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 4 mei 2004 ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Hij is op 21 oktober 2004 geplaatst in De Meren. Op 27 juli 2006 heeft de indicatiecommissie
geconcludeerd dat klager voldoet aan de criteria om geplaatst te worden op een afdeling voor extreem beheersgevaarlijken. De Minister heeft op 25 september 2006 beslist klager over te plaatsen naar de afdeling voor extreem beheersgevaarlijken van De
Kijvelanden. Deze overplaatsing is op 26 september 2006 gerealiseerd.

3. De standpunten
Namens klager is schriftelijk aangevoerd dat hij zich niet kan verenigen met zijn overplaatsing naar De Kijvelanden. Vóór zijn plaatsing in De Meren is hij meerdere jaren verpleegd binnen het kader van [...] te Warnsveld, waar hij met een vork enkele
personen licht verwond heeft. Klager is voor deze feiten tbs opgelegd. Namens klager is verzocht hem over te plaatsen naar Rekken in verband met zijn Achterhoeks dialect en zijn bezoek. Klagers familie kon hem voorheen iedere week bezoeken. Nu bezoekt
zijn broer hem eenmaal in de zes weken. Voor bezoek aan klager in De Kijvelanden moet de familie 4 uur autorijden om klager 15 tot 45 minuten te kunnen bezoeken. De duur van het bezoek is afhankelijk van klagers psychose. Verzocht wordt om klager over
te plaatsen naar Veldzicht waar hij zich beter thuis zal voelen en hij beter bereikbaar is voor zijn bezoek. Voorts heeft klager een opleiding aan de landbouwschool en een hoveniersopleiding gevolgd. Hij heeft bij de gemeente Aalten gewerkt bij de
plantsoenendienst. Veldzicht, waar meer groen en een tuin is, is voor klager een veel betere plek in zijn toch al moeilijke leven.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager voldoet aan de criteria om als extreem beheersgevaarlijk te worden aangemerkt. De Kijvelanden had als eerste een plaats voor klager beschikbaar. In verband met het belang dat klagers behandeling spoedig zou plaatsvinden, is hij in De
Kijvelanden
geplaatst. Daar wordt bezien of hij na behandeling weer kan terugkeren naar een reguliere tbs-afdeling. Te zijner tijd moet bezien worden of hij teruggeplaatst kan worden naar de inrichting van herkomst of naar een afdeling in de regio waar zijn
familie
woonachtig is. Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

Drs. Mol heeft toegelicht dat het iets beter lijkt te gaan met klager. Een aantal keren per week heeft klager een terugval, maar er zijn af en toe ook goede dagen. In het begin van zijn opname in De Kijvelanden was er alleen sprake van slechte dagen.
Klager is ingesteld op medicatie. De gedragsmatige aanpak, die in De Meren niet lukte, maar die hem toch wordt geboden in De Kijvelanden, lijkt vruchten af te werpen.
De hoogte van klagers IQ is onbekend. Er is sprake van een heel complex beeld. Nu zijn situatie aan het verbeteren is, is het contra-geïndiceerd om klager weer over te plaatsen. In een nieuwe inrichting en met een nieuw behandelteam zal de situatie
weer
zijn als in het begin van zijn opname in De Kijvelanden. Beter is het om nu de behandeling in De Kijvelanden door te zetten. Klagers dialect veroorzaakt geen communicatieproblemen.

3. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Minister, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Minister geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, te weten vrouwen,
zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Minister heeft de beslissing tot overplaatsing van klager genomen met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose en gegevens omtrent het al dan niet bestaan van een beheers/vluchtrisico, alsmede
de
bestaande wachtlijsten.

Namens klager zijn naar het oordeel van de beroepscommissie geen zwaarwegende argumenten aangevoerd die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Minister in redelijkheid niet tot de bestreden plaatsingsbeslissing heeft kunnen komen.
Hetgeen
is aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden van zijn familie kan niet tot een ander oordeel leiden. Nu enkel de Van Mesdagkliniek, Veldzicht en De Kijvelanden beschikken over een afdeling voor extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijken en klager
vrijwel direct kon worden geplaatst in De Kijvelanden, diende het belang dat klager zo snel mogelijk werd geplaatst opdat zijn behandeling zo spoedig mogelijk kon aanvangen zwaarder te wegen dan zijn regionale voorkeur. Daarbij komt dat namens de
Minister is aangekondigd, dat klagers status van extreem beheersgevaarlijke in de toekomst opnieuw beoordeeld zal worden en dat, indien deze status gewijzigd wordt, een nieuwe selectie zal plaatsvinden. Voorts is er inmiddels sprake van enige
vooruitgang en is het volgens drs. Mol om die reden contra-geïndiceerd om klager op dit moment over te plaatsen. Overigens ondervindt men in De Kijvelanden geen communicatieproblemen als gevolg van klagers dialect/accent.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen kan de beslissing klager over te plaatsen naar De Kijvelanden niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, dr. F. Koenraadt en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven