Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7997/TA, 13 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7997/TA             

Betreft [klager]            Datum 13 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van het hoofd van FPC De Rooyse Wissel te Venray (hierna: de instelling)

1. De procedure

[klager] heeft beklag ingesteld tegen een afzonderingsmaatregel, vanwege de vermissing van de uitbouwmodule voor de WiFi van de Xbox op de afdeling, ingaande op 22 mei 2020.

De beklagcommissie bij de instelling heeft op 25 augustus 2020 het beklag deels ongegrond en deels gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €7,50,- (dRW20/114). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Het hoofd van de instelling heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld, voor zover het beklag gegrond is verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend.

De beroepscommissie heeft […], jurist bij de instelling en klager gehoord op de digitale zitting van 16 december 2020. Mw. E.W. Bevaart, senior secretaris bij de RSJ, was als toehoorder aanwezig.

2. De beoordeling

De ontvankelijkheid van klager in beklag

De beroepscommissie kan zich verenigen met de beslissing van de beklagcommissie om klager in het beklag te ontvangen. Klager stelt dat hij zijn klaagschrift bij de instelling heeft ingediend om te versturen. Dit wordt niet betwist. Het klaagschrift is echter niet door het hoofd van de instelling gedagtekend. Bij de stukken bevindt zich ook geen scan van de enveloppe waarin het klaagschrift is verstuurd, waarop een dagtekening kan hebben gestaan. De beroepscommissie heeft deze enveloppe tevergeefs bij de commissie van toezicht opgevraagd.

Nu geen dagtekening, zoals bedoeld in artikel 58, tweede lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), bekend is, kan niet worden vastgesteld of klager het beklag tijdig heeft ingesteld, zoals bedoeld in artikel 58, vijfde lid, van de Bvt. Klager dient daarom het voordeel van de twijfel te worden gegeven, zodat de beklagcommissie hem terecht in zijn beklag heeft ontvangen.

De inhoudelijke beoordeling van het beklag

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Daarbij vindt de beroepscommissie het met name van belang dat er weliswaar is uitgegaan van een vermissing, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat de uitbouwmodule voor de WiFi van de Xbox daadwerkelijk op de afdeling is geweest, dat deze onzekerheid te wijten is aan de inadequate administratie van de instelling zelf en dat klager (en zijn medepatiënten) geen compensatie is geboden voor het ongemak dat zij hierdoor moesten ondergaan. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde, met aanvulling van de gronden.

Deze uitspraak is op 13 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, dr. T. Jambroes en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven