Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4877/GA, 19 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Zorgplicht  v

Nummer          R-19/4877/GA           

Betreft [Klager]

Datum 19 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de directeur)

1. De procedure

[Klager] (hierna: klager) heeft - voor zover in beroep aan de orde - beklag ingesteld tegen het niet reageren op zijn ingeleverde verzoekbriefje.

De alleensprekende beklagrechter heeft op 29 augustus 2019 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €5,- (VU 2019/410). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Op 26 februari 2019 is klager in de PI Vught in het basisprogramma geplaatst. Klager was afkomstig uit de PI Alphen aan den Rijn, waar hij tevens in een basisprogramma verbleef (zoals ook volgt uit de meegestuurde ordemaatregel van 20 februari 2019). Vlak na binnenkomst stelde klager echter dat hij in de PI Alphen aan den Rijn in een plusprogramma verbleef en de plaatsing in een basisprogramma in de PI Vught onjuist was. Klager is op dat moment gelijk medegedeeld dat de plaatsing in het basisprogramma juist was. Op 27 februari 2019 is door klager een verzoekbriefje ingevuld en aan het personeel gegeven, wederom met de stelling dat hij onterecht in het basisprogramma was geplaatst. Het invullen en afgeven van het verzoekbriefje is door het personeel gerapporteerd in de dagrapportage. Tegelijkertijd is door de directeur navraag gedaan bij de PI Alphen aan den Rijn om duidelijkheid te verkrijgen over het regime van klager. Uit een e-mail van 27 februari 2019 is bevestigd dat klager wel degelijk in het basisprogramma verbleef in de PI Alphen aan den Rijn.

Op 28 februari 2019 is voornoemde e-mail door het afdelingshoofd naar het dienstdoend personeel en de casemanager gestuurd met de mededeling deze informatie aan klager te verschaffen, aldus om een terugkoppeling te geven op het verzoekbriefje. Op 28 februari 2019 is klager gezien door zijn casemanager, die hem heeft medegedeeld dat hij terecht in het basisprogramma zat en daar voorlopig zou blijven. Er heeft op dat moment dus een terugkoppeling plaatsgevonden op klagers verzoekbriefje.

Standpunt van klager

Klager heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om op het beroep te reageren.

3. De beoordeling

Uit de inlichtingen van de directeur volgt dat het afdelingshoofd het personeel op 28 februari 2019 heeft verzocht om klager een terugkoppeling te geven op zijn verzoekbriefje van 27 februari 2019. Op 28 februari 2019 is klager door zijn casemanager gezien en deze heeft naar aanleiding van het onderzoek van de directeur aan klager medegedeeld dat hij terecht in het basisprogramma zit. Daarmee is naar het oordeel van de beroepscommissie voldoende aannemelijk dat er actie is ondernomen naar aanleiding van klagers verzoekbriefje, en dat klager daarop een terugkoppeling heeft ontvangen. De beroepscommissie zal het beroep van de directeur daarom gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

De beroepscommissie overweegt daarbij nog dat het betreurd wordt dat de directeur de volledige informatie, zoals hierboven weergegeven, voor het eerst in beroep aan de beroepscommissie heeft doen toekomen, en niet ook is gedeeld met de beklagcommissie. Onvolledige informatieverstrekking bemoeilijkt de oordeelsvorming. 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Deze uitspraak is op 19 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven