Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 20/8054/GA, 31 december 2020, beroep
Uitspraakdatum:31-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8054/GA    

Betreft [klager]

Datum 31 december 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van […](hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat hij zijn baantje in de keuken is kwijtgeraakt.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle heeft op 4 september 2020 het beklag ongegrond verklaard (Z1 2020-000201). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. M.F.M. Ortner, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager en […], juridisch medewerker bij de PI Zwolle, gehoord op de digitale zitting van 25 november 2020.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is heel erg lang werkzaam geweest in de keuken en hij heeft nooit problemen of klachten gehad. Klager is ontslagen wegens diefstal, maar klager stelt niets gestolen te hebben. Dit wordt tevens bevestigd door de verklaring van de medegedetineerde die de diefstal heeft bekend. Nu ineens wordt er gezegd dat het al langer niet goed ging, maar klager is nooit ergens op aangesproken. Er zouden meerdere incidenten hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode waardoor er geen vertrouwen meer zou zijn in klager. Echter heeft de directeur geen enkel voorbeeld gegeven van een eerder incident. Nu onvoldoende vaststaat dat klager betrokken is geweest bij meerdere incidenten waardoor er geen vertrouwen meer in hem zou zijn, is de beslissing tot het ontslag uit de keuken ondeugdelijk gemotiveerd.

Standpunt van de directeur

Er waren goederen uit de keuken ontvreemd. Het vermoeden bestond dat klager daarbij betrokken zou zijn geweest. Naar aanleiding van deze diefstal hebben er gesprekken plaatsgevonden met het keukenpersoneel. Hieruit is naar voren gekomen dat er geen vertrouwen meer was in klager. De gedetineerde die de diefstal heeft bekend zou dat alleen maar hebben gedaan omdat hij onder druk zou zijn gezet. Er is geen overtuigend bewijs, maar het is voldoende aannemelijk dat er op dat moment onvoldoende vertrouwen was in klager om hem op die plek te laten werken.

3. De beoordeling

Uit vaste jurisprudentie van de beroepscommissie volgt dat een baantje in de keuken een bevoorrechte functie voor gedetineerden is omdat een keukenhulp meer vrijheden geniet. Een gedetineerde wordt daarom op basis van vertrouwen als keukenhulp aangesteld. Van een gedetineerde die een baantje in de keuken uitoefent, mag worden verwacht dat hij zich redelijk gedraagt en zich aan de regels houdt. De beroepscommissie overweegt dat niet is gebleken dat klager zich niet redelijk heeft gedragen of zich niet aan de regels heeft gehouden. De beroepscommissie is van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat klager betrokken is geweest bij de diefstal. Voorts zou klager wegens een gebrek aan vertrouwen uit zijn baantje als keukenhulp zijn ontheven. Echter heeft de directeur nagelaten te motiveren waarom er ineens geen vertrouwen meer in klager was. Nu een inzichtelijke onderbouwing ontbreekt waarom er geen vertrouwen meer was in klager, waardoor hij uit zijn baantje als keukenhulp is ontheven, is deze beslissing onredelijk. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager een tegemoetkoming toe. De beroepscommissie zal deze vaststellen op €10,-

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €10,-.

Deze uitspraak is op 31 december 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, F. van Dekken en drs. H. Heddema, leden, bijgestaan door mr. M.S. Ferenczy, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven