Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0687/GB, 4 juni 2007, beroep
Uitspraakdatum:04-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/687/GB

Betreft: [klager] datum: 4 juni 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 maart 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager bij Novafarm, Novadic Kentron geplaatst. Novafarm is een zorgboerderij.

2. De feiten
Klager is sedert 8 juni 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught. Op 15 maart 2007 is hij geselecteerd voor een plaatsing buiten de inrichting, in het kader van de laatste fase van zijn ISD-traject.

3. De standpunten
3.1. Het beroep is door klager als volgt toegelicht.
Aan de plaatsing bij Novafarm zijn vier voorwaarden verbonden. Klagers beroep richt zich tegen twee van deze vier (standaard-)voorwaarden. Zo houdt de voorwaarde dat alle gevraagde inlichtingen moeten worden verstrekt aan de trajectcoördinator en
degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma geen rekening met zijn privacy. Daarnaast is hij het niet eens met de voorwaarde dat hij zich moet onthouden van het gebruik van middelen, vermeld in de Opiumwet. Bovendien zal hij
hierop bij wijze van extra voorwaarde streng gecontroleerd worden, en ook daarmee is klager het niet eens. Klager is al twintig jaar verslaafd aan harddrugs en de weg naar een clean leven is erg moeilijk. Dit is ook gebleken uit een recente terugval
tijdens een verlof na een bezoek aan zijn zieke moeder. Een terugval tijdens de laatste fase zou het einde betekenen van zijn traject. Dit beschouwt klager als bijna onmogelijk. Hij meent juist dat zulke situaties leersituaties zijn. Het liefst zou
klager nooit meer drugs gebruiken, maar het vooruitzicht om bij een terugval terug te moeten naar de gevangenis boezemt hem grote angst in.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de beslissing als volgt toegelicht.
Klager werd voorgesteld voor plaatsing in de laatste fase van het ISD-traject. Hierop is positief beslist met een beschikking met standaard voorwaarden. Daaraan is extra toegevoegd een strenge controle op het gebruik van drugs. De reden van deze
toevoeging is een recente terugval in het gebruik van harddrugs. Normaliter zou dit aanleiding zijn het voorstel af te wijzen. Op basis van de jarenlange verslaving, het feit dat klager tijdig van het verlof terugkeerde en het gebruik zelf heeft
opgebiecht, de inhoud van de extramurale fase en het strafrestant van klager is na overleg met de inrichting toch positief besloten op het voorstel. Klager krijgt een onderhoudsdosis methadon en aanvullende medicatie. Dat klager alle verlangde
inlichtingen verstrekt aan zijn trajectcoördinator spreekt voor zich. Hij verblijft immers nog steeds in detentie en de trajectcoördinator is verantwoordelijk voor het volgen van gedetineerden.

4. De beoordeling
4.1. Artikel 44d, derde lid, van de Penitentiaire Maatregel (Pm) bepaalt, dat de tenuitvoerlegging van de laatste fase van de ISD-maatregel kan plaatsvinden buiten de inrichting. In de Nota van toelichting op dit artikel (28 januari 2000, Stb. 2000,
53) wordt vermeld, dat verblijf buiten de inrichting niet meer standaard is in het ISD-traject. Die mogelijkheid bestaat alleen voor degenen die in staat zijn met grotere vrijheden om te gaan en bereid zijn om aan de daaraan gestelde voorwaarden te
voldoen en de daarvoor geldende afspraken na te komen.

Volgens artikel 44l, derde lid, van de Pm worden aan de plaatsing buiten de inrichting voorwaarden gesteld. Er kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld door de directeur of het college van burgemeester en wethouders, in welk geval de directeur van
het stellen van bijzondere voorwaarden melding doet aan de selectiefunctionaris (artikel 44l, vierde lid, van de Pm).

4.2. Klagers beroep richt zich tegen de voorwaarden die worden gesteld aan de plaatsing buiten de inrichting. Deze voorwaarden zijn echter niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Er wordt immers van hem verwacht dat hij aan de gestelde voorwaarden zal
voldoen omdat hij anders niet voor een dergelijke plaatsing buiten de inrichting in aanmerking komt. Klager dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 4 juni 2007

secretaris voorzitter

Naar boven