Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8253/JA, 31 december 2020, beroep
Uitspraakdatum:31-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8253/JA         

Betreft [klager]

Datum 31 december 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op […] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen een ordemaatregel van uitsluiting van activiteiten, voor de duur van twee dagen, ingaande op 4 april 2020, evenals het doseerprogramma (of: individueel programma) dat aansluitend daarop volgde.

De beklagcommissie bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg te Nijmegen heeft op 24 september 2020 het beklag gegrond verklaard en klager terzake een tegemoetkoming toegekend van € 20,- (H-2020-086 en H-2020-087). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de RJJI De Hunnerberg (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Aan klager is een ordemaatregel en aansluitend daarop een doseerprogramma opgelegd, vanwege zijn betrokkenheid bij de diefstal van beltegoed van een groepsgenoot. Klager kan zich verenigen met het oordeel van de beklagcommissie over de ordemaatregel en de daarbij toegekende tegemoetkoming van € 20,-. De beklagcommissie is echter vergeten zich uit te laten over het doseerprogramma, terwijl dat eveneens op de schriftelijke mededeling van de ordemaatregel staat vermeld. Het doseerprogramma, dat uiteindelijk vijf dagen heeft geduurd, is net als de ordemaatregel ten onrechte opgelegd. Klager verzoekt daarom een tegemoetkoming van in totaal € 70,-, waarvan – conform de standaard toegekende tegemoetkomingen – € 50,- is bedoeld voor het ten onrechte opgelegde doseerprogramma.

Standpunt van de directeur

De directeur blijft bij zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling

De beklagcommissie heeft klagers klacht, aangemerkt als zijnde gericht tegen de ordemaatregel, gegrond verklaard, omdat de ordemaatregel ten onrechte is opgelegd. Daarbij is, kort en zakelijk weergegeven, overwogen dat de motivering daarvan duidt op een verwijt aan klagers adres, zodat niet een ordemaatregel, maar een disciplinaire straf had moeten worden opgelegd. Volgens de beklagcommissie is het daarnaast twijfelachtig of klagers betrokkenheid bij de diefstal van het beltegoed kon worden vastgesteld. Drie jongeren hebben verklaard dat klager met de telefoonkaart zou hebben gebeld, maar inmiddels is aangetoond dat dit niet zo is.

In beroep is niet aan de orde de gehele uitspraak van de beklagcommissie, die strekt tot gegrondverklaring van de klacht, maar alleen het onderdeel dat betrekking heeft op de compensatie aan klager.

Klager stelt dat de beklagcommissie ten onrechte niet heeft beslist over het doseerprogramma. Wat daar verder van zij, uit het dossier blijkt dat klager geen klacht heeft ingediend tegen de beslissing om dit individuele programma op te leggen. Zijn klacht dateert immers van 4 april 2020, terwijl het doseerprogramma is opgelegd bij beslissing van 6 april 2020. Het voorgaande betekent dat de beklagcommissie zich over dit onderdeel niet had hoeven uitlaten.

Voor wat betreft de aan klager toegekende tegemoetkoming overweegt de beroepscommissie het volgende. Een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Gelet op de duur van de opgelegde ordemaatregel, namelijk twee dagen, kan de beroepscommissie zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming van € 20,-. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde.

Deze uitspraak is op 31 december 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. P. de Bruin, voorzitter, drs. H. Heddema en dr. J.G. Vinke, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven