Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/522/GB, 30 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/522/GB

Betreft: [klager] datum: 30 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 februari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is preventief gehecht sedert 22 december 2006. Op 8 maart 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris is door en namens klager als volgt toegelicht.
Klager is ondanks zijn leeftijd al heel volwassen en gaat normaal gesproken alleen maar om met oudere mannen. Hij kan ook niet met jongeren opschieten en is bang voor problemen die er volgens hem zeker zullen komen. Ook is klager het niet eens met de
locatie Nieuw Vosseveld te Vught, omdat dit veel te ver is voor zijn bezoek. Klagers moeder voedt al 15 jaar lang in haar eentje vijf kinderen op. Ze is niet in het bezit van een rijbewijs of een auto en ze wil klager heel graag komen bezoeken, maar
met
zo’n afstand is dat onmogelijk voor haar.
Het is voorts van groot belang dat klager niet uit de dagelijkse routine wordt gehaald waar hij net aan gewend was. Dit speelt mede omdat klagers broer psychische problemen heeft en hij hierover piekert.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de jovo-indicatiestelling is gebleken dat klager tekortkomingen scoorde op de onderdelen “Opleiding/Cursussen” en “First Offender”. Op grond van de regelgeving dient klager daarom op een jovo-afdeling geplaatst te worden. Er zijn geen
omstandigheden
aangevoerd op grond waarvan van die regelgeving zou moeten worden afgeweken.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijn dan 17 jaar
en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan
worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24
jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting
kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een first offender is en een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling.
Echter, in de beslissing is geen, althans onvoldoende, aandacht besteed aan de vraag, of klager vanwege zijn leeftijd, gezinssituatie en leefwijze wel gebaat is bij plaatsing in een jovo-inrichting. De beroepscommissie is daarom van mening, dat nadere
rapportage van een gedragsdeskundige of psycholoog noodzakelijk is om dit te kunnen bepalen.

4.4. De motivering van de beslissing van de selectiefunctionaris moet als onvoldoende worden aangemerkt, nu niet blijkt dat daarin betrokken is dat de combinatie van klagers leeftijd, gezinssituatie en leefwijze hem onderscheidt van andere
jovo-gedetineerden. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van vier weken na ontvangst daarvan te beslissen, bij welke beslissing
het advies van een gedragsdeskundige ware te betrekken. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van vier weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 30 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven