Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0667/GB, 30 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/667/GB

Betreft: [klager] datum: 30 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.C.A. van der Meijden, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 maart 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen (jovo-gevangenis) Zutphen, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 26 november 2005 gedetineerd. Hij verbleef sinds 31 maart 2006 in het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Zutphen. Op 26 maart 2007 is hij geplaatst in de jovo-gevangenis Zutphen.

3. De standpunten
3.1. Het beroep is namens klager als volgt toegelicht.
Klager heeft een overplaatsing aangevraagd naar een volwassenenafdeling binnen de PI Ooyerhoek te Zutphen. Hij heeft de daarvoor geldende procedure gevolgd maar een beslissing liet lang op zich wachten. Op 5 maart 2007 is een selectiebeslissing gemaakt
waarbij klager is geselecteerd voor de jovo-gevangenis Zutphen. Het bezwaar tegen deze beslissing is ongegrond verklaard omdat er geen contra-indicatie bestaat voor het plaatsen van klager in het jovo-circuit. Klager is van mening dat hij beter thuis
is
in het volwassenencircuit dan in het jovocircuit waar hij zich nooit op zijn gemak heeft gevoeld, en dat de beslissing onvoldoende is gemotiveerd. Er is immers een gedragsdeskundigenrapportage waarin staat vermeld dat er geen bezwaar bestaat tegen de
opheffing van klagers jovo-status. Tevens is er geen sprake geweest van een deugdelijke belangenafweging. Er is onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheid dat klager qua persoonlijkheid meer op zijn plaats is binnen het volwassenencircuit en
dat
hij daar meer rust zal hebben. Volwassenen hebben in het algemeen veel minder geldingsdrang en op een volwassenenafdeling zijn er minder onderlinge conflicten, ruzies en vechtpartijen dan op een jovo-afdeling. Klager heeft op de jovo-afdeling ook
moeite
om zich op het hoger beroep in zijn strafzaak en op zijn verdere toekomst te concentreren.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Gelet op zijn leeftijd en het selectieadvies lijkt klager op de jovo-afdeling op zijn plaats te zitten. In het advies van het Penitentiair Selectie Centrum staat: “Op grond van de beschikbare gegevens zijn er geen aanwijzingen voor gedragsdeskundige
bijzonderheden”. Klager wil zélf naar het volwassenencircuit. Menig jovo-geplaatste vindt zelf dat hij beter af is op een volwassenenafdeling. De psycholoog beschrijft in zijn advies dat er een inschatting is gemaakt of plaatsing in het
volwassenencircuit voor klager of zijn omgeving schadelijk zou zijn. Dit is echter de omgekeerde wereld. Klager scoort op basis van een jovo-indicatiestelling en wordt daarom in het jovo-circuit geplaatst. Als klager (psychisch) schade oploopt door
zijn
jovo-plaatsing dan kan een gedragsdeskundige een voorstel doen tot uitplaatsing. Het merendeel van de jovo-geplaatsten geeft zelf aan dat zij niet (negatief) beïnvloed willen worden door hun leeftijdsgenoten. Vrijwel elke jovo-geplaatste denkt, dat hij
wél volwassen is en de anderen niet. Het feit dat klager meer mogelijkheden voor onderwijs ziet op een volwassenen-afdeling dan op de jovo-afdeling, lijkt niet juist (en ook niet logisch).

4. De beoordeling
4.1. De jovo-gevangenis Zutphen is een gevangenis voor psychologisch onvolwassenen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst
die
ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële
Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de
leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt
indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting
kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft “agressie” en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling.

Klagers indicatiestelling is niet nader onderbouwd. Er is evenmin inhoudelijk gereageerd op de door een psycholoog aan het selectieadvies toegevoegde rapportage, waarin staat dat er geen bezwaar bestaat tegen het opheffen van de jovo-status. Gelet
hierop is de selectiebeslissing onvoldoende gemotiveerd.

Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 30 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven