Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0517/JB, 25 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:25-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/517/JB

Betreft: [klager] datum: 25 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1989], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 26 februari 2007 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 april 2007, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Overberg zijn gehoord klager en mevrouw [...], juridisch medewerker bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Als
toehoorder is aanwezig [...], medewerker bij DJI.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een andere behandelinrichting dan Den Engh, te Den Dolder afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 1 november 2005 gedetineerd. Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 23 februari 2006 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Klager verblijft in de
behandelinrichting Den Engh.

Vanaf 11 januari 2007 heeft klager meermalen verzocht te worden overgeplaatst naar een andere behandelinrichting dan Den Engh.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft in Den Engh geen diploma’s of certificaten behaald. Hij wilde in Den Engh wel verder in het Maritieme project. In Den Engh werd hem verteld dat hij naar een groep kon met jongens die, net als klager, eerder in Den Engh hadden gezeten.
Klager zit nu al acht maanden in de SGS Pluto-groep, maar hij ziet geen vooruitgang. Hij wil naar het Maritieme project. Klager zou zijn lasdiploma gaan halen, maar daar is hij nog niet mee bezig. In het Maritieme project is men meer op het individu
gericht en kan je sneller je lasdiploma halen. Op de SGS moet alles in groep worden gedaan. Klager wilde wel naar Rentray, omdat daar meer mogelijk leek, maar ook daar moet hij weer bij het begin beginnen. Nu wordt er gezegd dat klager een slechte
invloed op de groep heeft. Daar is klager het niet mee eens. Hij heeft steeds om een behandelplan gevraagd, maar dat heeft hij nog steeds niet gekregen.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing tot afwijzing van het verzoek als volgt
toegelicht.
Klager heeft de vorige keer inderdaad op de Maritieme groep van Den Engh gezeten, maar is vrij snel daarna gerecidiveerd. Nu verblijft klager in een meer gesloten groep. Klager is niet op de Maritieme groep geplaatst, omdat jeugdigen die een
p.i.j.-maatregel ondergaan niet rechtstreeks naar het Maritieme project gaan.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
De behandelafdeling van Den Engh, locatie Den Dolder is normaal beveiligd.

Klager heeft eerder in Den Engh verbleven en is bang dat het daar niet goed met hem zal gaan. Klager wil daarom liever naar een andere behandelinrichting worden overgeplaatst.

Gelet op bij de stukken gevoegde multidisciplinaire rapportages, de overige stukken en het behandelde ter zitting, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,
niet onredelijk of onbillijk kan worden genoemd.
Hierbij is in aanmerking genomen dat klager vrijwel meteen na afloop van zijn vorige traject in Den Engh weer is gerecidiveerd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. H.P.J. Vos, leden, bijgestaan door mr. L. de Greef, secretaris, op 25 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven